SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacyjne podstawy bezpieczeństwa publicznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacyjne podstawy bezpieczeństwa publicznego
Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezP- OPBP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Tadeusz Tabaczniuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z problematyką  z zakresu organizacyjnych podstaw zarządzania bezpieczeństwem publicznym, w tym podmiotami oraz ogniwami kreującymi bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład:

Źródła zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie; podstawy prawne regulujące organizację i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa publicznego; zarządzanie podmiotami bezpieczeństwa i porządku publicznego; funkcje i zadania instytucji stojących na straży bezpieczeństwa publicznego; rola administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym.

Ćwiczenia:

Pojęcie bezpieczeństwa; czynniki determinujące stan bezpieczeństwa wewnętrznego; rodzaje i źródła zagrożeń; zasady współdziałania administracji rządowej i samorządowej w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego; podmioty prywatne działające w sferze bezpieczeństwa publicznego; bezpieczeństwo informacyjne państwa; bezpieczeństwo imprez masowych, bezpieczeństwo ruchu drogowego; bezpieczeństwo społeczności lokalnych, zastosowanie nowych technologii w bezpieczeństwie publicznym.

Laboratorium:

System bezpieczeństwa publicznego: zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, podstawy prawne funkcjonowania systemu, siły i środki zapewniające funkcjonowanie systemu, w tym Sił Zbrojnych RP. Dokumentacja związana z bezpieczeństwem imprez masowych. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem publicznym na szczeblu gminy, powiatu, województwa.

Metody kształcenia

Wykład  konwencjonalny oparty na pozycjach literatury podstawowej, a także rozszerzony  o aktualne informacje związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

Ćwiczenia do których wcześniej studenci otrzymują zadania, powinny być wykonane w określonym czasie. Zadania obejmują pracę z dokumentami źródłowymi i innymi, pracę w grupach, klasyczną metodę problemową, dyskusję, której efektem powinny być wykonane prezentacje wyników w formie multimedialnej.

Laboratorium w części związanej z wykorzystaniem systemów wspomagania decyzji w BP na szczeblu gminy, powiatu, województwa - prowadzone będzie na indywidualnych stanowiskach pracy, Część projektowa - to opracowanie dokumentacji imprezy masowej.Projekty wykonywane będą w grupach 2-4 osobowych: praca z dokumentami źródłowymi i innymi, metodą problemową, dyskusja. Efektem końcowym powinna być prezentacja wyników w formie opisowej i graficznej - schematy, przebiegi, wykresy wielowariantowe oraz uzasadnienie pisemne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład:

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z wykładu na podstawie egzaminu pisemnego – w formie testu. Lista pytań z zakresu tematycznego wykładów przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem (K_W03, K_W05) ; pytania zamknięte. Z zakresu podanych pytań na kolokwium studenci udzielają odpowiedzi na 25 pytań wybranych przez prowadzącego. Progi punktowe dla poszczególnych ocen z testu: 13-14 punktów-3,0; 15-16 punktów-3,5; 17-18 punktów-4,0; 19-21 punktów-4,5; 22-25 punktów-5,0.

Ćwiczenia

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie i prezentacja przydzielonego tematu z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz  pozytywne oceny z 2 kolokwiów. Czas prezentacji 40-50 min. Po wygłoszeniu referatu odbywa się dyskusja i oceniana jest aktywność studentów w prowadzonej dyskusji (K_U03, K_K02, K_K02). Prezentacja stanowi 20% oceny z ćwiczeń, natomiast ocena z aktywności w dyskusji 10%. Lista pytań do kolokwiów z zakresu tematycznego ćwiczeń zostaje studentom przesłana z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte z progami punktowymi (K_W03, K_W05). Z zakresu podanych pytań na kolokwium studenci udzielają odpowiedzi na 3 pytania wybrane przez prowadzącego. Progi punktowe dla poszczególnych ocen z kolokwium: 1,55-1,85 punktów-3,0; 1,86-2,16 punktów-3,5; 2,17-2,47 punktów-4,0; 2,48-2,78 punktów-4,5; 2,79-3 punkty-5,0. Ocena z kolokwium stanowi 35% oceny z ćwiczeń.

Laboratorium

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z laboratorium na podstawie oceny umiejętności pracy z systemami wspomagania decyzji występującymi w bezpieczeństwie publicznym oraz prezentacji wykonanego projektu zgodnego ze stanem prawnym wraz z pisemnym uzasadnieniem podjętych rozwiązań. Czas prezentacji 20-30 min. Po przedstawieniu projektu odbywa się dyskusja. Oceniana jest aktywność studentów w prowadzonej dyskusji (K_U01, K_U02, K_W03, K_W05, K_U02, K_K02). Umiejętności pracy na systemach wspomagania decyzji w BP stanowią 40% oceny, projekt stanowi 40% oceny, natomiast ocena z aktywności podczas laboratorium  20%.

Miarą zaliczenia przedmiotu jest ocena końcowa, która jest wypadkową oceny z egzaminu, ćwiczeń i laboratorium (egzamin 50%, ćwiczenia 25%, laboratorium 25%).

Literatura podstawowa

 1. Misiuk A., Zarys ustroju administracji spraw wewnętrznych w Polsce. Przemiany prawno-organizacyjne od połowy XVIII wieku do współczesności, Difin, Warszawa 2018.
 2. Leszczyński M., Gumieniak A., Gozdór G., Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym. Wybrane obszary, Difin, Warszawa 2018.
 3. Warmiński A., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Elipsa, Warszawa 2013.
 4. Misiuk A., Instytucjonalny kształt bezpieczeństwa wewnętrznego, Difin, Warszawa 2013.
 5. Szymonik A., Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2012.
 6. Gierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne, Difin, Warszawa 2013.
 7. Sienkiewicz-Małyjurek K., Bezpieczeństwo publiczne. Zarys problematyki, Gliwice 2010.
 8. Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2008.
 9. Sulowski S., Brzeziński M., Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Elipsa, Warszawa 2009.
 10. Grzegorzewski Z., Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Grado, Toruń 2013.
 11. Wawrzuniszyn A., Wybrane problemy transgraniczego bezpieczeństwa Polski, Difin, Warszawa 2012.
 12. Serafin T., Parszowski S., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Difin, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. Pietrek G., System zarządzania kryzysowego. Diagnoza i kierunki doskonalenia, Difin, Warszawa 2018.
 2. Rysz S., J., Ostrzeganie alarmowanie powiadamianie ratunkowe, Difin, Warszawa 2017.
 3. Zalewski S., Służby specjalne w państwie demokratycznym, AON, Warszawa 2005.
 4. Bączek P., Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo Państwa Polskiego, Marszałek, Toruń 2005.
 5. Liedel K., Piasecka P., Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu. Jak przeżyć zamach terrorystyczny, Difin 2018.
 6. Liedl K., Serafin T., Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, Difin, Warszawa 2011.
 7. Liedl K., Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2010.
 8. Bączek P., Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo Państwa Polskiego, Marszałek, Toruń 2005.
 9. Grocki R., Zarządzanie kryzysowe, Difin, Warszawa  2012..
 10. Zalewski S., Służby specjalne w państwie demokratycznym, AON, Warszawa 2005.

Uwagi

Prowadzący zajęcia korzysta także z materiałów własnych oraz źródeł internetowych.


Zmodyfikowane przez dr inż. Tadeusz Tabaczniuk (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 11:12)