SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny specjalnościowy - Bezpieczeństwo publiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny specjalnościowy - Bezpieczeństwo publiczne
Kod przedmiotu 14.9-WZ-BezD-WMS- BP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Bezpieczeństwo publiczne
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Edward Jakubowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z współczesnymi wyzwaniami i zagrożeniami w świecie. W trakcie wykładów studenci będą mogli zrozumieć istotę głównych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wyzwania i zagrożenia współczesnego świata

 1. Problemy współczesnego świata - problemy globalne
 2. Spory i konflikty etniczne współczesnego świata
 3. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jako czynnik destabilizujący współczesny ład międzynarodowy
 4. Niezrównoważony rozwój cywilizacyjny
 5. Przestępczość zorganizowana i patologie w ujęciu globalnym
 6. Problemy demograficzne współczesnego świata
 7. Problemy i zagrożenia ekologiczne
 8. Głód, ubóstwo, choroby cywilizacyjne jako wyzwania współczesnego świata
 9. Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego
 10. Globalne zagrożenia, terroryzm, fundamentalizm
 11. Zagrożenia bezpieczeństwa w Unii Europejskiej.
 12. Migracje międzynarodowe jako wyzwanie XXI wieku

Metody kształcenia

Dyskusja. Prezentacje multimedialne. Wykłady 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne

Literatura podstawowa

 1. Cesarz Z., Stadtmüller E., Problemy polityczne współczesnego świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.
 2. Fukuyama F., Budowanie państwa: władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Rebis, 2005.
 3. Grochalski S. M., Problemy globalne współczesnego świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003.
 4. Guzek M., Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2012.
 5. Kleer J., Wierzbicki A., Galwas B., Kuźnicki L., Wyzwania przyszłości - Szanse i zagrożenia, PAN Warszawa 2010.
 6. Koryś P., Okólski M., Czas globalnych migracji. Mobilność międzynarodowa w perspektywie globalizacji w: Prace Migracyjne, Nr 55, Ośrodek Badań nad Migracjami/Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa 2004
 7. Liberska Hanna, Malina Alicja Suwalska-Barancewicz, Dorota Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, Difin 2014.
 8. Malendowska W., Świat Współczesny. Wyzwania, zagrożenia i współzależności w procesie budowy nowego ładu międzynarodowego, UAM Poznań 2008.
 9. Malendowski W.(ed.), Spory - konflikty zbrojne - terroryzm: dysfunkcjonalne czynniki współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006
 10. Seitz J. L., Hite K. A., Global Issues: An Introduction, Wiley-Blackwell 2012.
 11. Symonides Janusz, Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Scholar 2010.
 12. Śliz A., Szczepański M.S., Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja?, IFiS PAN, 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Wydawnictwo Akademickie I Profesjonalne, Warszawa 2008.
 2. Easterly W., Brzemię Białego Człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 3. Gemechu D. K., Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne, Olsztyńska Szkoła Wyższa, 2009.
 4. Kuźniar R., Porządek międzynarodowy wczesnej globalizacji w: Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, s. 508-533, Haliżak E., Kuźniar E. (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2006.
 5. Lalak D., Migracja uchodźstwo wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2007.
 6. Pietraś M., Marzęda K., Późnowestfalski ład międzynarodowy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008
 7. Pietrzyk-Reeves D., Kułakowska M. (ed.), Studia nad wielokulturowością, Akademia Krakowska, 2011

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 21:26)