SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie jakością - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzP-ZJ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Janusz Adamczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie usystematyzowanej wiedzy dotyczącej zarządzania systemem jakości oraz nabycie umiejętności sprawnego wykorzystywania metod i technik TQM. Wykształcenie umiejętności identyfikacji dokumentacji systemu zarządzania jakością oraz pracy zespołowej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Geneza i pojęcie jakości. Jakość usług. Istota i cele normalizacji jakości. Struktura norm ISO serii 9000. Audity systemów zarządzania jakością. Dokumentacja systemu - polityka jakości. Koncepcja TQM. Metody i techniki TQM. Zarządzanie jakością w usługach publicznych.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny.

Ćwiczenia audytoryjne realizowane są w oparciu o pracę w grupach (burze mózgów) nad projektami na zadany temat.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia wykładu jest uzyskanie co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi na pytania problemowe (otwarte) sformułowane w kolokwium.

Studenci zobowiązani są także do uzyskania zaliczenia na ocenę z ćwiczeń audytoryjnych. Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie wszystkich ćwiczeń projektowych oraz uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium sprawdzającego teoretyczną wiedzę studenta niezbędną do poprawnego wykonania ćwiczeń projektowych. Kolokwium realizowane jest na zasadzie testu wyboru wielokrotnego na zakończenie kursu. Pozytywną ocenę otrzymuje student, który odpowiedział poprawnie na co najmniej 60 % pytań. Projekty realizowane są w grupach 6-8 osobowych z wykorzystaniem techniki – burzy mózgów. Studenci w trakcie realizacji ćwiczeń starają się formułować zadania oraz dostosowywać do nich metody i techniki TQM.

Literatura podstawowa

  1. Mantura W., Hamrol A., Zarządzanie jakością, teoria i praktyka, PWN 2016
  2. Szczepańska K., Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, CH Beck 2011
  3. Bugdol M., System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015, Helion, Gliwice 2018
  4. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo PWN, Warszaw 2008
  5. Łunarski J., Zarządzanie jakością, standardy i zasady, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca

  1. Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Difin, Warszawa 2008.
  2. Urbaniak M., Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej, Difin, Warszaw 2007.
  3. Czasopisma: Zarządzanie Jakością, Problemy Jakości

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-05-2019 21:37)