SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Performance Management - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Performance Management
Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZarzP-PM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności zarządzania za pomocą wskaźników o charakterze efektywnościowym.

Wymagania wstępne

Zaliczone przedmioty z zakresu: mikroekonomii, rachunkowości, finansów przedsiębiorstw, zarządzania.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny wykładu:

Istota efektywności i jej pomiaru w gospodarce. Tradycyjne mierniki efektywności. Założenia podejścia Perfomance Measurement and Management (PMM). System PMM – miary efektywności, metryki, zestawy metryk i systemy. Istota i zastosowanie Strategicznej Karty Wyników. Kluczowe wskaźniki sukcesu (key performance indicatiors - KPI). Pomiar efektywności w zakresie finansów. Mierniki związane z relacją z klientami. Wskaźniki rynku. Efektywność operacyjna w organizacji. Analiza efektywności w zakresie relacji z pracownikami. Mierniki stosowane w zakresie ochrony środowiska i społeczeństwa (CSR). Mierniki w zakresie kapitału intelektualnego. Mierniki efektywności i jakości relacji. Zastosowanie informatyki w zakresie PMM.

Zakres tematyczny ćwiczeń:

Omówienie zasad zaliczenia przedmiotu oraz projektu zaliczeniowego. Projekt o charakterze analitycznym polegający na zaprojektowaniu własnego systemu analizy efektywności. Prezentacja projektów.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z elementami wykładu konwersatoryjnego, ćwiczenia grupowe, metoda projektu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z wykładu:

Kolokwium w formie testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi.

Ocena ćwiczeń:

Obserwacja i ocena umiejętności praktycznych studenta (40 %), Ocena za projekt (60%).

Literatura podstawowa

1. Kaplan S.R., Norton D.P. (2006), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Blaik P. (2015) Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy, PWE.

3. Parmenter D. (2016), Kluczowe wskaźniki efektywności. Tworzenie, wdrażanie i zastosowanie. Helion, Gliwice.

4. Smith M. (2005) Performance Measurement and Management. A Strategic Approach to Management Accounting Sage Publications, Londyn.

5. ACCA P5 (2015)

 

Literatura uzupełniająca

1. Łobos K. (red.) (2017), Podstawy kształtowania efektywności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.

2.  Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006), Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy. Wolters-Kluwer, Kraków.

3. Marr B. (2012) , Key Performance Indicators: The 75+ Measures Every Manager Needs to Know. Financial Times/ Prentice Hall

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 22:04)