SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia społeczna Polski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia społeczna Polski
Kod przedmiotu 08.3-WZ-ZarzP-HSP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Leszek Belzyt
  • dr Jolanta Skierska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest rozwinięcie u studentów kompetencji  w zakresie znajomości historii najnowszej Polski i częściowo powszechnej, a zwłaszcza historii społecznej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych wykładów i ćwiczeń:

1. Społeczeństwo polskie u schyłku wojny 1944-1945

2. Społeczne skutki II wojny światowej w Polsce

3. Kształtowanie „nowego społeczeństwa” przez komunistyczną władzę w latach 1945-1955

4. Destalinizacja społeczeństwa w latach 1955-1957

5. Społeczeństwo polskie pod rządami Gomułki 1956-1970

6. Protesty społeczne w 1968 i 1970 roku

7. Nowe prądy społeczne w okresie rządów Gierka 1971-1980

8. Społeczeństwo a Kościół katolicki w okresie komunistycznym

9. „Solidarność” jako ruch społeczny 1980-1981

10. Stan wojenny przeciw społeczeństwu polskiemu 1981-1983

11. Okrągły stół i powstanie demokratycznej Polski na tle „jesieni ludów” w Europie

12. Społeczeństwo w dobie transformacji

13. Problemy społeczne na przełomie tysiącleci

14. Społeczeństwo polskie w Unii Europejskiej

15. Nowe wyzwania społeczne w okresie względnego dobrobytu

Metody kształcenia

Wykład – konwencjonalny z wykorzystaniem materiału ilustracyjnego

Ćwiczenia - praca w grupach, dyskusja grupowa, case study, ćwiczenia warsztatowe, praca z książką

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

- przygotowanie ustnych wypowiedzi na wybrane problemy badawcze z listy zagadnień

- kolokwium zaliczeniowe obejmujące swoją tematyką treści realizowane podczas ćwiczeń. Student może uzyskać łącznie 10 pkt, w tym: ocenę dostateczną od 6,0pkt; ocenę dostateczną plus od 6,5 pkt do 7,0 pkt; ocenę dobrą od 7,5 pkt do 8,0pkt; ocenę dobrą plus od 8,5 pkt do 9.0 pkt i bardzo dobrą od 9,5pkt

Warunki zaliczenia wykładu:

- uczestnictwo w wykładzie

- kolokwium zaliczeniowe obejmujące swoją tematyką treści realizowane podczas wykładów; pytania zamknięte z progami punktowymi. Student może uzyskać łącznie 10 pkt, w tym: ocenę dostateczną od 6,0pkt; ocenę dostateczną plus od 6,5 pkt do 7,0 pkt; ocenę dobrą od 7,5 pkt do 8,0pkt; ocenę dobrą plus od 8,5 pkt do 9.0pkt i bardzo dobrą od 9,5pkt

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen zaliczeniowych z wykładu i ćwiczeń.

Literatura podstawowa

  1. Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1998, Warszawa 1998.
  2. Garlicki A., Historia 1815-2004. Polska i świat, Warszawa 2005.
  3. Grabowska M., Szawiel T., Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w powojennej Polsce, Warszawa 2001.
  4. Roszkowski Wojciech, Najnowsza historia Polski 1980-2002, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

  1. Chwalba Andrzej, Trzecia Rzeczpospolita. Raport specjalny, Kraków 2005.
  2. Czubiński Antoni, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2006.
  3. Topolski J., Polska XX wieku, Poznań 2001.
  4. Wnuk Lipiński E., Ziółkowski M. (red.),  Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy, , Warszawa 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 19:46)