SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogD-KZL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Menedżer ds. logistyki
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz
 • dr inż. Hanna Bortnowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie przez studentów kompetencji w zakresie tworzenia zespołu projektowego, organizowania jego pracy oraz sprawnego i skutecznego kierowania nim. Rozwijanie kompetencji zespołowych studentów.

Wymagania wstępne

Podstawy zarządzania, Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zakres tematyczny

Zespół, praca zespołowa, zespół projektowy w organizacji. Role członków w zespole. Społeczne i organizacyjne problemy związane z funkcjonowaniem zespołu, w tym - zespołu projektowego. Planowanie tworzenia zespołu, dobór jego członków, modele kompetencji, motywowanie, szkolenie, ocenianie. Wspólne ustalanie celów w zespole projektowym. Tworzenie harmonogramu działań związanych z projektem oraz zespołowe podejmowanie decyzji. Preferowane style przywództwa w zespole projektowym. Sprawne i skuteczne komunikowanie się w zespole projektowym. Wykorzystanie metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów związanych z pracą zespołu projektowego. Konflikty w zespole projektowym, ich pozytywne funkcje dla współpracy oraz style ich rozwiązywania.

Metody kształcenia

W ramach ćwiczeń stosowane będą następujące metody: warsztaty, dyskusje grupowe, praca z materiałami źródłowymi, prezentacja multimedialna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń: zaliczenie zleconych zadań, aktywność – rozumiana jako inicjatywa studenta zgłębiająca i poszerzająca zakres przedmiotu. Składowe oceny końcowej: ocena z kolokwium (60%), ocena z zadań (30%), aktywność (10%).

Literatura podstawowa

 1. Belbin R., Twoja rola w zespole, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.

 2. Chróścicki Z., Zarządzanie projektem – zespołami zadaniowymi, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 3. Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K., Wachowiak P., Kierowanie zespołem projektowym, Bizarre, Warszawa 2004.
 4. Grucza B., Ćwik K., Zarządzanie projektami – Studia przypadków, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 5. Lencioni P., Przezwyciężenie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej. Praktyczny przewodnik dla liderów, menedżerów, moderatorów, MT Biznes, Warszawa 2016.

 6. Mingus N., Zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2002.
 7. Newton R., Skuteczny kierownik projektu. Sztuka osiągania celów, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2006.
 2. Nęcka E., Trening twórczości, Gdańsk 2012.
 3. Robbins S. P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 28-09-2020 18:38)