SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny specjalnościowy: Współczesny menedżer - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny specjalnościowy: Współczesny menedżer
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogD-WMS
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Menedżer ds. logistyki
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Patrycja Łychmus
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat pracy współczesnego menedżera.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Diagnoza teraźniejszości zarządczej - wartość wiedzy i specjalizacji; Poszukiwanie ideału menedżera; Role, funkcje i zadania menedżera we współczesnej organizacji; Cechy i umiejętności menedżera; Wizerunki menedżera przyszłości; Euromenedżer - menedżer na miarę zjednoczonej Europy; Europejski styl zarządzania;Organizacja pracy menedżera jutra; Technologia pracy współczesnego menedżera - menedżer w niewoli komputera i telefonu komórkowego

Metody kształcenia

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego składającego się testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi obejmującego zagadnienia omawiane na wykładzie. Student uzyskuje zaliczenie gdy otrzyma wymagane minimum punktów, tj. 60 procent (K_W03, K_W04, K_W07, K_U04, K_U05, K_K03)

Literatura podstawowa

  1. M. Boguszewicz-Kreft, M. Rozkwitalska, Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia , CeDeWu, Warszawa 2013
  2. G. Hamel, B. Breen,  Zarządzanie jutra, Harvard Business School Press, Warszawa 2008
  3. B.R. Kuc, M. Żemigał,  Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody  i narzędzia zarządzania,  Onepress (ebook)
  4. A. Sajkiewicz, Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, Difin, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

  1. P. Dec, P. Masiukiewicz, Odpowiedzialność menedżerów, Instytut Organizacji I Zarządzania W Przemyśle "Orgmasz",  Warszawa 2016
  2. E. Gross-Gołacka Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji, Difin, Warszawa 2018
  3. Zaleśna, Kompetencje zarządzających w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych, Difin, Warszawa 2019

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Patrycja Łychmus (ostatnia modyfikacja: 05-05-2019 09:54)