SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy prezentacji informacji w biznesie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy prezentacji informacji w biznesie
Kod przedmiotu 11.3-WZ-ZarzP-SPIB
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Szudra
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu pracy z programami służącymi do przetwarzania i prezentacji danych. Ma stanowić przygotowanie do wykorzystywania programów komputerowych do przetwarzania i opracowywania wyników badań i analiz oraz tworzenia dokumentów i materiałów takich jak: prace zaliczeniowe, artykuły, plakaty i prezentacje.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Omówienie metod oraz technik efektywnego przedstawiania różnego rodzaju danych i przekazywania informacji z praktycznym wykorzystaniem do: wygłoszenia komunikatu , prowadzenia wykładu, przygotowania posteru, prezentacji własnej osoby i wykorzystaniu w biznesie.  W trakcie zajęć pokazane zostaną również psychologiczne aspekty oddziaływania i wpływania na audytorium, oraz zwalczania stresu i radzenia sobie w sytuacjach, którym towarzyszy duże napięcie emocjonalne.

Metody kształcenia

Praca studenta przy stanowisku komputerowym. Metoda projektu. Praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przeprowadzenie prezentacji wskazanych przez prowadzącego informacji związanych z działalnością biznesową.

Literatura podstawowa

  1. Alexander M., Walkenbach J., Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha, Helion, Gliwice 2011.
  2. Larose D. T., Metody i modele eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
  3. Simon J., Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych, Helion, Gliwice 2006.

Literatura uzupełniająca

Hindle T., Sztuka prezentacji, Wiedza i życie, Warszawa 2000

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-05-2019 19:41)