SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Decyzje menedżerskie w logistyce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Decyzje menedżerskie w logistyce
Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogD-DMwL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Menedżer ds. logistyki
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wykształcenie kompetencji i umiejętności podejmowania decyzji menedżerskich w obszarze zarządzania logistycznego. Przedmiot realizowany będzie poprzez przedstawienie głównych obszarów decyzyjnych w logistyce, a także zapoznanie z narzędziami służącymi podejmowaniu decyzji.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Funkcje zarządzania dla logistyki. Planowanie w zarządzaniu logistycznym. Zarządzanie łańcuchami logistycznymi, organizacja systemów logistycznych oraz metody podejmowania optymalnych decyzji. Tworzenie i organizacja systemów motywowania w zarządzaniu procesami. Zarządzanie projektami dla logistyki. 

Metody kształcenia

Ćwiczenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, zadań i studiów przypadku.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ćwiczeniach studenci rozwiązują zadania oraz proponują rozwiązania w ramach przedstawianych studiów przypadku. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:

  • zaliczenia kolokwium – 50% oceny końcowej,
  • zaliczenia zadań i studiów przypadku – 25% oceny końcowej,
  • aktywności w trakcie zajęć (25% oceny końcowej).

 

Literatura podstawowa

1. „Podstawy nauki o przedsiębiorstwie” pod red. J. Lichtarskiego, AE, Wrocław 2001

2. Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa, 2001.

3. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak St. (red. nauk.),  Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.

4. Abt S., Logistyka w teorii i w praktyce, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 2001.

5. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003

 

Literatura uzupełniająca

1. Bolesta-Kukułka., Decyzje menedżerskie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003

2. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań 2008.

3. A. K. Koźmiński, Zarządzanie od podstaw, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011,

4. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000

Uwagi

Oprac. dr Katarzyna Huk


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 26-04-2019 19:23)