SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Modelowanie procesów logistycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Modelowanie procesów logistycznych
Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogD-MPL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Zarządzanie procesami i projektami logistycznymi
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Beata Barnowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu identyfikacji i projektowania procesów logistycznych w tym wykorzystania metod i technik modelowania i symulacji różnych wariantów układów logistycznych umożliwiających ich efektywną realizację. 

Wymagania wstępne

Zaliczone kursy: Podstawy logistyki.

Zakres tematyczny

Wykład:

Definicja, struktura i podstawowe funkcje systemu logistycznego. Procesy przepływu strumieni ładunków, procesy magazynowania i kompletacji w systemach logistycznych. Metodyka planowania przepływu produkcji w warunkach występowania ograniczeń logistycznych (System planowania przepływu produkcji - SPPP, TOC). Założenia ogólne metodologii projektowania systemów logistycznych. Podstawowe pojęcia, metody i strategie projektowania systemów. Logistyczny system transportu bliskiego i magazynowania jako przedmiot projektowania. Modelowanie, badania symulacyjne i wizualizacja w komputerowo wspomaganym projektowaniu systemów. Analiza wartości i wymiarowanie procesów w logistycznych systemach. Synteza i wariantowanie rozwiązań projektowych. Implementacja projektu – przykłady. Zarządzanie i sterowanie procesami w systemach logistycznych.

 

Laboratorium:

Opracowanie projektów indywidualnych i grupowych dotyczących systemów logistycznych . W ramach zajęć opracowane zostaną zagadnienia związane z wykorzystaniem metod i technik modelowania i symulacji do:

1.   Analizy systemu i jego otoczenia, struktury przestrzennej, produkcyjnej i organizacyjnej firmy, wewnętrznych powiązań materiałowych i informacyjnych.

2.   Identyfikacji i modelowania procesów logistycznych - określenie elementów wejścia, wyjścia oraz przebiegu procesów logistycznych, tworzenie systemu logistycznego oraz wyspecjalizowanych podsystemów umożliwiających realizację modelowanych procesów.

3.   Planowania przepływów w proponowanym (opisywanym) systemie logistycznym.

4.   Harmonogramowania obciążenia magazynów i podsystemu transportu dla proponowanych wariantów obciążenia systemu.

5.   Dokonywania pomiarów procesów logistycznych zachodzących w systemie.

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną. Projekt realizowany indywidualnie lub w grupach dwuosobowych w formie prezentacji jego treści, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z poszczególnych form ćwiczeń, zrealizowanych projektów w ramach przedmiotu oraz z wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Nowosielski S., Podejście procesowe w organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011.
  2. Skrzypek E., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa, 2010.
  3. Durlik I., Inżynieria zarządzania (Nowe wydanie cz.I), Strategie organizacji produkcji, nowe koncepcje zarządzania, Placet, 2004. Organizacja i sterowanie produkcją, red. Brzeziński M., Placet, 2004.
  4. Kotowski R., Tronczyk P., Modelowanie i symulacje komputerowe. Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2009.
  5. Krajka A., Modelowanie i symulacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Seria Informatyczna, Lublin 2012.

 

Literatura uzupełniająca

  1. Systemy informatyczne inżynierii zarządzania. Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Banaszak. Politechnika Zielonogórska. Zielona Góra, styczeń 2001.
  2. Logistyka – czasopismo Instytutu Logistyki i magazynowania w Poznaniu

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Barnowska (ostatnia modyfikacja: 25-04-2019 10:26)