SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny specjalnościowy: Rynek usług TSL - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny specjalnościowy: Rynek usług TSL
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogD- WMS
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Zarządzanie procesami i projektami logistycznymi
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Mariola Michałowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu problematyki rynku usług TSL. W wyniku realizacji przedmiotu studenci nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu specyfiki działalności przedsiębiorstw na rynku usług TSL. Ponadto nabędą umiejętność identyfikowania i analizowania  problemów przedsiębiorstw na rynku usług logistycznych. Przedmiot ma na celu kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce i pozyskiwania danych do analizowania konkretnych procesów i zjawisk zachodzących w obszarze rynku usług TSL.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Charakterystyka rynku usług TSL. Zarządzanie strategiczne usługami logistycznymi. Segmenty rynku logistycznego a zachowania nabywców. Specyfika działalności branży TSL. Modele i struktury branży usług logistycznych. Jakość usług logistycznych. Koszty i ceny usług logistycznych. Rynek usług TSL w Polsce i na świecie - perspektywy rozwoju. Analiza funkcjonowania wybranych przedsiębiorstw na rynku usług TSL.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, dyskusja, pokaz.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie pisemne, które będzie obejmować materiał z wykładów (K_W01, K_W03; K_W10; K_U05; K_K01). Zaliczenie będzie w formie pytań otwartych oraz analizy wybranych aspektów problemowych na rynku usług TSL. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51% z zaliczenia.
Oceny (punktacja):
51%- 60% - dostateczny (3.0)
61%-70% - dostateczny plus (3.5)
71%-80% - dobry (4.0)
81%-85% - dobry plus (4.5)
86%-100% - bardzo bobry (5.0)
Termin zaliczenia zgodnie z harmonogramem studiów (na przedostatnich zajęciach).

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z wykładu (100%).

Literatura podstawowa

  1. Ciesielski M. (red.), Rynek usług logistycznych, DIFIN, Warszawa 2005.

  2. Jeszka A.M.,  Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2013.

  3. Kempny D., Obsługa logistyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2008.

  4. Rydzkowski W. (red.). Usługi logistyczne: teoria i praktyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2011.

Literatura uzupełniająca

  1. Abt S., Logistyka w teorii i praktyce, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2001.
  2. Skowron-Grabowska B., Centra logistyczne w łańcuchach dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
  3. Hanus P. [et al.], Kierunki rozwoju obsługi logistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr inż. Mariola Michałowska (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 11:57)