SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Symulacja i optymalizacja procesów logistycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Symulacja i optymalizacja procesów logistycznych
Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogD-SiOPL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Zarządzanie procesami i projektami logistycznymi
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Beata Barnowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest nabycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji związanych z modelowaniem procesów logistycznych w systemie o znanej strukturze z uwzględnieniem ograniczeń zasobowych i logistycznych w tym wykorzystania metod i technik projektowania i symulacji różnych wariantów układów logistycznych umożliwiających efektywną realizację procesów logistycznych oraz opanowanie technik harmonogramowania i usprawnienia przepływów produkcji.

Wymagania wstępne

Zaliczone kursy: Podstawy logistyki, Modelowanie procesów logistycznych.

Zakres tematyczny

Opracowanie projektów w grupach 2-3 osobowych dotyczących procesów logistycznych realizowanych w dowolnym systemie logistycznym przy zastosowaniu metod i technik projektowania według następujących założeń:

 1. Scharakteryzować wybrane procesy logistyczne (analiza realizowanych procesów, specyfikacja firmy i jego otoczenia, struktura przestrzenna, produkcyjna i organizacyjna firmy, wewnętrzne powiązania materiałowe i informacyjne, analiza źródeł zakupu, analiza sprzedaży i kanałów dystrybucji, możliwość outsourcingu, rola SCM (ang. Supply Chain Management).
 2. Opracować model systemu logistycznego pozwalającego na efektywną realizację wybranych procesów - sformułowanie celów systemu logistycznego, wyodrębnienie łańcuchów dostaw,tworzenie wyspecjalizowanych podsystemów:

-     transportu - projekt odpowiedniego rodzaju transportu wewnętrznego i/lub zewnętrznego: (wózki widłowe AGV, przenośniki, wózki akumulatorowe, pojazdy samochodowe, składy kolejowe, itp.) z podaniem czasów transportu pomiędzy zasobami produkcyjnymi, dopuszczalnych pojemności środków transportu);

-     składowania (projekt systemu składowania i magazynowania materiałów i wyrobów gotowych oraz magazynów przystanowiskowych z podaniem dopuszczalnych ich pojemności);

-     przepływu informacji (np. zintegrowane sieci komputerowe, systemy EDI, komputerowo zintegrowane systemy wspomagania decyzji), RFID, itp.;

-     organizacji służb logistycznych, itd.

3.   Zaproponować sposoby planowania przepływów w proponowanym (opisywanym) systemie logistycznym.

4.   Opracować harmonogram obciążenia magazynów i podsystemu transportu dla proponowanego wariantu obciążenia systemu.

5.   Dokonać pomiaru procesów logistycznych zachodzących w systemie.

6.   Wykorzystać metody i techniki symulacji do usprawnienia modelowanych procesów logistycznych oraz wykazać uzyskane korzyści.

Metody kształcenia

Projekt: metoda projektu, samodzielna praca w zespołach 2-3 osobowych – opracowanie projektu oraz prezentacja opracowanego materiału przez studentów w formie multimedialnej, dyskusja nad prezentowaną treścią.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa przedmiotu wystawiana jest na podstawie opracowanego projektu systemu logistycznego realizowanego w ramach przedmiotu.

Literatura podstawowa

 1. Nowosielski S., Podejście procesowe w organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011.
 2. Skrzypek E., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa, 2010.
 3. Durlik I., Inżynieria zarządzania (Nowe wydanie cz.I), Strategie organizacji produkcji, nowe koncepcje zarządzania, Placet, 2004. Organizacja i sterowanie produkcją, red. Brzeziński M., Placet, 2004.
 4. Kotowski R., Tronczyk P., Modelowanie i symulacje komputerowe. Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2009.
 5. Krajka A., Modelowanie i symulacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Seria Informatyczna, Lublin 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Lis S., Santarek K., Strzelczak S.: „Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 2. Zarządzanie operacjami, red. Banaszak Z., Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra, 1997.
 3. Wróblewski K.J.: Podstawy sterowania przepływem produkcji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Barnowska (ostatnia modyfikacja: 25-04-2019 10:53)