SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przepływy procesów logistycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przepływy procesów logistycznych
Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogD-PPL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Zarządzanie procesami i projektami logistycznymi
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Beata Barnowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest nabycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji związanych z modelowaniem procesów na poziomie tworzenia schematu blokowego.

Wymagania wstępne

Zaliczone kursy: Podstawy logistyki, Modelowanie procesów logistycznych.

Zakres tematyczny

1. Wprowadzenie elementów zarządzania procesowego: zastosowanie wiedzy, koncepcji, umiejętności, narzędzi, technik oraz systemów pomocnych w definiowaniu, wizualizacji, mierzeniu, kontroli oraz udoskonalaniu procesów mających na celu spełnienie wymagań klienta.

2. Zapoznanie z ideą, językiem i sposobem budowania schematów blokowych.

3. Prezentacja modułu FlexSim Process Flow umożliwiającego budowę modelu symulacyjnego na poziomie tworzenia schematu blokowego, który umożliwia znaczące skrócenie procesu budowy modeli.

4. Realizacja projektów w grupach 2-3 osobowych.

Metody kształcenia

Zajęcia prowadzone w ramach przedmiotu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz metody projektu - samodzielna praca w zespołach 2-3 osobowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa przedmiotu wystawiana jest na podstawie opracowanego projektu systemu logistycznego realizowanego w ramach przedmiotu oraz kolokwium.

Literatura podstawowa

  1. Nowosielski S., Podejście procesowe w organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011.
  2. Skrzypek E., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa, 2010.
  3. Durlik I., Inżynieria zarządzania (Nowe wydanie cz.I), Strategie organizacji produkcji, nowe koncepcje zarządzania, Placet, 2004. Organizacja i sterowanie produkcją, red. Brzeziński M., Placet, 2004.
  4. Kotowski R., Tronczyk P., Modelowanie i symulacje komputerowe. Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2009.
  5. Krajka A., Modelowanie i symulacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Seria Informatyczna, Lublin 2012.

Literatura uzupełniająca

  1. Zarządzanie operacjami, red. Banaszak Z., Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra, 1997.
  2. Wróblewski K.J.: Podstawy sterowania przepływem produkcji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Barnowska (ostatnia modyfikacja: 25-04-2019 10:48)