SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza rynku TSL - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza rynku TSL
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogD-ARTSL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Zarządzanie procesami i projektami logistycznymi
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Łukasz Augustowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozwijanie kompetencji studentów w zakresie oceny licznych zjawisk rynkowych w obszarze TSL oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej polegającej na przeprowadzeniu kompleksowej analizy rynku i jej wykorzystania na potrzeby działalności gospodarczej.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu stosowania narzędzi i metod statystycznych

Zakres tematyczny

Laboratorium: Badanie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa – analiza udziału w rynku. Analiza grup strategicznych, analiza konkurencji, stopień koncentracji rynku. Ocena chłonności i pojemności rynku, wpływ dochodów i cen na kształtowanie się pojemności rynku. Badanie braków towarowych i popytu niezaspokojonego, analiza popytu kształtującego się. Proces segmentacji rynku. Analiza przestrzennego zróżnicowania rynku, ocena stopnia równomierności występowania zjawiska w przestrzeni.
Analiza zmiennych wchodzących w skład wybranych modeli ekonometrycznych z wykorzystaniem oprogramowania statystycznego. Kształtowanie prognoz ekonomicznych na potrzeby rynku TSL.

Metody kształcenia

Laboratorium: praca studenta z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność studenta na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego.

Literatura podstawowa

  1. Mruk H. (red.), Analiza rynku, PWE, Warszawa 2005.
  2. Kufel T.Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2013.
  3. Zbigniew Korzeń, Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. T II. Projektowanie, Modelowanie, Zarządzanie, IliM 1999, Poznań.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Łukasz Augustowski (ostatnia modyfikacja: 10-05-2019 14:51)