SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fizyka dla przyrodników - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fizyka dla przyrodników
Kod przedmiotu 13.2-WB-BTP-Fprz-Ć-S14_genE7BGZ
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Timoszyk
  • prof. dr hab. Lidia Latanowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 10 0,67 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest nabycie przez studentów umiejętności opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie na podstawie uzyskanej wiedzy oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów i zadań z treścią oraz pokazanie korelacji pomiędzy fizyką a naukami przyrodniczymi.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z matematyki i fizyki przewidziana w programie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Wykład: kinematyka i dynamika układów, praca i energia, budowa i własności materii, ciepło, I i II zasada termodynamiki, elektrostatyka, prąd elektryczny, pole elektromagnetyczne, fale elektromagnetyczne, 
Ćwiczenia: kinematyka, dynamika, praca i energia, budowa materii, termodynamika, pole elektrostatyczne, prąd elektryczny, elektrochemia, pole magnetyczne, drgania i fale mechaniczne, fale elektromagnetyczne, optyka.

Metody kształcenia

Wykład: podająca – prezentacja multimedialana. Ćwiczenia: praktyczna – rozwiązywanie problemów i zadań z list podzielonych tematycznie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie z oceną – test zamknięty. Warunkiem zaliczenia jest otrzymanie minimum 51% poprawnych odpowiedzi. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.
Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest obecność na ćwiczeniach, przygotowanie teoretyczne do każdych zajęć oraz zaliczenie trzech kolokwiów z teorii i zadań (trzy 1,5 h kolokwia po 5 pytań z teorii i 5 zadań: na zaliczenie należy uzyskać 51% punktów z każdej części). Do zaliczenia na ocenę dostateczną ćwiczeń konieczne jest uzyskanie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen z części teoretycznej na poziomie 3,0 oraz z wszystkich ocen z części obliczeniowej na poziomie 3,0.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form, przy czym student przed przystąpieniem do zaliczenia z wykładu musi uzyskać pozytywną ocenę z ćwiczeń.
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

[1] Braun M., Śliwa W., Odkryć fizykę – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych (zakres podstawowy), nowa era, Warszawa, 2013.
[2] Braun M. i in., Zrozumieć fizykę 1 – podręcznik dla klas ponadgimnazjalnych (zakres rozszerzony), nowa era, Warszawa, 2013.

[3] Braun M. i in., Zrozumieć fizykę 2 – podręcznik dla klas ponadgimnazjalnych (zakres rozszerzony), nowa era, Warszawa, 2013.
[4] Braun M. i in., Zrozumieć fizykę 3 – podręcznik dla klas ponadgimnazjalnych (zakres rozszerzony), nowa era, Warszawa, 2013.
[5] Mendel B., Mendel J., Zbiór zadań z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy, nowa era, Warszawa, 2012.
[6] Mendel B. i in., Zbiór zadań 1 – fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych (zakres rozszerzony), nowa era, Warszawa, 2013.
[7] Mendel B. i in., Zbiór zadań 2 – fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych (zakres rozszerzony), nowa era, Warszawa, 2013.
[8] Mendel B. i in., Zbiór zadań 3 – fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych (zakres rozszerzony), nowa era, Warszawa, 2013.

[9] Kane J. W. , Sternheim M. M. - PWN, Warszawa, 1988

Literatura uzupełniająca

[1] Bolton W., Zarys Fizyki, PWN, Warszawa 1988.
[2] Rogers E. M., Fizyka dla dociekliwych, Warszawa 1986.
[3] Skorko M., Fizyka, PWN, Warszawa, 1985.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Timoszyk (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 14:07)