SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy biotechnologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy biotechnologii
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-PBt-W-S14_gen9I8FO
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Andrzej Jurkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie się podstawowymi pojęciami występującymi w biotechnologii, historią biotechnologii, rodzajami podziału biotechnologii, zaletami procesów biotechnologicznych, czynnikami biotycznymi. Znajomość zastosowań współczesnych biotechnologii.

Wymagania wstępne

Podstawy biologii, chemii, fizyki.

Zakres tematyczny

Wykłady: 

 1. Biotechnologia: definicja, podział, okresy rozwoju.
 2. Cechy charakterystyczne biotechnologii.
 3. Czynniki biotyczne w biotechnologii.
 4. Biokatalizatory: definicja, właściwości.
 5. Schemat działania biokatalizatorów.
 6. Enzymy wykorzystywane w biotechnologii.
 7. Drobnoustroje wykorzystywane w biotechnologii.
 8. Czynniki wpływające na hodowlę drobnoustrojów.
 9. Metody namnażania drobnoustrojów (wady i zalety).
 10. Metody prowadzenia procesów biotechnologicznych.
 11. Metody sterylizacji w procesach biotechnologicznych.
 12. Biotechnologia tradycyjna.
 13. Biotechnologia nowoczesna. 
 14. Zastosowanie biotechnologii w różnych gałęziach przemysłu.

Metody kształcenia

-podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - zaliczenie w formie pisemnej. Trwa 45 minut i obejmuje 5 pytań otwartych. Do zaliczenia na ocenę pozytywną wymagane jest uzyskanie 60% punktów.

Literatura podstawowa

[1] Chmiel A.: Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. PWN, Warszawa 1998.
[2] Twardowski T., A. Michalska: Kod – korzyści, oczekiwania i dylematy biotechnologii.
[3] Viesturs U.E.: Biotechnologia. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1992.
[4] Russel S.: Biotechnologia. PWN, Warszawa 1990.

[5] Szewczyk K.W.: Technologia biochemiczna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

[1] Fiedurek J.: Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych. Wyd. UMCS, Warszawa, 2004.
[2] Grzywacz R.: Procesy i reaktory biochemiczne. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1993.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Andrzej Jurkowski (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 23:55)