SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biofizyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biofizyka
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-Biof-L-S14_genY44MT
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Timoszyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 20 1,33 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest nabycie przez studentów zdolności powiązania wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi w zakresie opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz z zakresu biofizyki procesów zachodzących wewnątrz organizmu.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu biologii, chemii, fizyki dla przyrodników i matematyki przewidziana w programie studiów na kierunku Biotechnologia.

Zakres tematyczny

Wykład: Biotermodynamika; termokinetyka i termoregulacja organizmów stałocieplnych; wstęp do biofizyki komórki; biofizyka lipidów; biofizyka błon biologicznych i modelowych błon biologicznych; wstęp do biofizyki tkanki; biofizyka tkanki nerwowej i mięśniowej; fotosynteza i fotorecepcja oka; biofizyka zmysłu słuchu; wpływ promieniowania niejonizującego na żywy organizm; wpływ promieniowania jonizującego na żywy organizm.
Laboratoria: Biotermodynamika, termokinetyka i termoregulacja organizmów stałocieplnych; zagadnienia obejmujące podstawowe wielkości związane z budową materii i wpływ
czynników zewnętrznych (temperatura, ciśnienie, wilgotność) na właściwości materii; ruch drgający i fale mechaniczne; fale elektromagnetyczne.

Metody kształcenia

Wykład: podająca – prezentacja multimedialana.
Laboratorium: praktyczna – doświadczenia wykonywane z wykorzystaniem różnych metod analitycznych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin – test zamknięty z progami punktowymi. Warunkiem zdania egzaminu jest otrzymanie minimum 50% poprawnych odpowiedzi. Warunkiem przystąpienia do
egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z laboratorium. Laboratorium: warunkiem zaliczenia jest przygotowanie teoretyczne do wykonywanych doświadczenia (wejściówki),
wykonanie 11 doświadczeń przewidzianych w programie laboratorium oraz wykonanie sprawozdania z każdego z nich, zgodnie z zaleceniami prowadzącego. Sprawozdania
obejmują cel doświadczenia, opis przeprowadzanego doświadczenia, obliczenia na podstawie otrzymanych wyników, analizę wyników oraz wykreślanie wykresów. Ocenie
podlegają: wejściówki (teoria) pisane przed wykonaniem każdego z doświadczeń oraz sprawozdania. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie średniej
arytmetycznej z wszystkich ocen z wejściówek oraz z wszystkich ocen ze sprawozdań na poziomie 3,0.

Literatura podstawowa

[1] Red. Jaroszyk F.: Biofizyka – podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa, 2001.

[2] Red. Miękisz S.: Wybrane zagadnienia z biofizyki, PZWL, Warszawa, 1998.

[3] Red. Bryszewska B. i Leyko W.: Biofizyka dla biologów, PWN, Warszawa, 1997.
[4] Red. Terlecki J.: Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki i fizyki – podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa, 1999.
[5] Red. Hendrich A. i Michalak K.: Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki – skrypt dla studentów medycyny, Wydawnictwo AM we Wrocławiu, Wrocław, 2005.
[6] Red. Trębacz K.: Ćwiczenia z biofizyki dla studentów biologii i biotechnologii UMCS w Lublinie, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2002.

Literatura uzupełniająca

[1] Red. Jóźwiak Z. i Bartosz G.: Biofizyka – wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami, PWN, Warszawa, 2005.
 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Timoszyk (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 15:27)