SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biochemia 1 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biochemia 1
Kod przedmiotu 13.6-WB-BiolP-Bioch 1-L-S14_genMGKTI
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Aleksander Sikorski
  • dr Dżamila Bogusławska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 45 3 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie i zrozumienie chemicznych podstaw budowy i funkcji organizmu.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej oraz biofizyki. 

Zakres tematyczny

Wykłady Biochemia - wyjaśnienie pojęć i zakresu tematycznego. Aminokwasy i białka. Wiązanie peptydowe. Białka - budowa, klasyfikacja, złożoność i różnorodność strukturalna i funkcjonalna. Parametry charakteryzujące właściwości białek. Enzymy - podstawy funkcji. Elementy kinetyki reakcji enzymatycznej. Kwasy nukleinowe - budowa, różnorodność, funkcja, biosynteza. Kod genetyczny. Biosynteza białek. Elementy biologii molekularnej. Cukry - struktura i funkcja w organizmie. Lipidy - złożoność, klasyfikacja. Witaminy - charakterystyka i podział witamin. Roztwory - obliczenia. Przeliczanie stężeń. Wirowanie, wysalanie i dializa. Techniki chromatograficzne. Elektroforeza. Podstawy spektrofotometrii. Proteomika. Korzystanie z podstawowych internetowych baz danych takich jak: NCBI, Expasy itp.

Laboratorium  Omówienie zasad dotyczących przygotowywania odczynników biochemicznych. Obliczenia biochemiczne. Analiza jakościowa węglowodanów. Badanie właściwości fizycznych i chemicznych skrobi. Właściwości redukujące cukrów. Identyfikacja nieznanego cukru. Analiza ilościowa cukrów. Jodometryczne oznaczanie glukozy. Hydroliza kwasowa skrobi. Analiza jakościowa tłuszczów właściwych. Wykrywanie cholesterolu i nienasyconych kwasów tłuszczowych w tłuszczach jadalnych. Reakcja zmydlania tłuszczów właściwych. Analiza ilościowa tłuszczów właściwych. Liczby: zmydlania, kwasowa, jodowa i estrowa. Funkcja biologiczna i budowa chemiczna witamin. Postacie aktywne witamin. Ilościowe oznaczanie kwasu askorbinowego w niektórych surowcach naturalnych. Reakcje charakterystyczne aminokwasów. Reakcje charakterystyczne dla wybranych aminokwasów. Analiza jakościowa białek. Właściwości białek w roztworze. Wysalanie i denaturacja białek. Analiza ilościowa białek. Analiza spektrofotometryczna. Czynniki wpływające na prędkość reakcji enzymatycznej. Inhibicja. Oznaczanie aktywności wybranych enzymów. Wykrywanie enzymów w materiale biologicznym. Kwasowa hydroliza kwasów nukleinowych. Izolacja DNA i RNA. Analiza jakościowa i ilościowa kwasów nukleinowych. Elektroforeza DNA w żelu agarozowym.

Metody kształcenia

Wykłady - metoda podająca: wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, przykłady rozwiązywania problemów

Laboratorium - metoda podająca: pogadanka na temat stosowanych metod analitycznych, Analiza wyników doświadczeń - metoda praktyczna : laboratoryjna, praca analityczna z wykorzystaniem wybranych metod biochemicznych. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z pisemnego egzaminu trwającego 60 minut.. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie minimum 50% punktów, na które składać się muszą punkty za wszystkie pytania. 

Laboratorium: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium,w tym kolokwiów pisemnych (ocena pozytywna powyżej 50% uzyskanych punktów), sprawozdań laboratoryjnych i zaliczenia umiejętności praktycznych. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

Literatura podstawowa

1.      Berg, J.M, Tymoczko, J.L. , Stryer, L., Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009, wydanie VI zmienione.

2.      Berg J. M., Tymoczko J. L., Stryer L.: Biochemia. Krótki kurs. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013.

Literatura uzupełniająca

1.  P. Kafarski & B. Lejczak, Chemia bioorganiczna, PWN, Warszawa, 1994.

2.  J. Staniec, A. Bojarska Ćwiczenia z biochemii dla studentów biologii, Wydaw. Naukowe AP, Kraków, 2001

3.  L. Kłyszejko-Stefanowicz Ćwiczenia z biochemii, PWN, Warszawa, 2018.

4.  A. Zgirski, R. Gondko  Obliczenia biochemiczne , PWN, Warszawa, 2010

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Aleksander Sikorski (ostatnia modyfikacja: 25-04-2019 21:23)