SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
Kod przedmiotu 13.1-WB-BiolP-PDiED-I-S14_pNadGen7PQ86
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Inne 0 0 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu (Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy) jest przygotowanie prawidłowej pracy licencjackiej i odpowiednie ukierunkowanie do egzaminu dyplomowego (lic.). Pośrednim celem jest wykształcenie u studenta zdolności samodzielnego analizowania, definiowania, formułowania, identyfikowania, interpretowania, koordynowania, nazywania, objaśniania, podsumowywania, opisywania, rozpoznawania, rozróżniania, stosowania, sporządzania, szacowania, tworzenia, tłumaczenia, wyjaśniania procesów i zagadnień związanych z prowadzonymi przez siebie eksperymentami lub opracowaniami problemowymi (poglądowymi) w ramach własnych prac dyplomowych (licencjackich). Efektem finalnym jest właściwie przygotowana praca dyplomowa (licencjacka), napisana zgodnie z przyjętymi normami. Dla realizacji tego celu służą etapy seminarium dyplomowego. Podczas dyskusji, następującej po prezentowaniu własnych hipotez, częściowych wyników badań własnych i/lub innych autorów, student zapoznaje się z poszczególnymi aspektami poruszanych zagadnień, rozwija je w wyniku wspólnych dyskusji, tworzy nowe aspekty ujęć danego tematu własnej pracy dyplomowej. Jednak każdorazowo konfrontuje go z zagadnieniami prac dyplomowych (licencjackich) pozostałych uczestników seminarium dyplomowego.

Student definiuje pojęcia i zagadnienia związane z całokształtem procesów wchodzących w zakres jego pracy badawczej i/lub poglądowej i ich wielostronnych efektów. Student dokonuje odpowiedniej analizy wiadomości zdobytych na wykładach i zajęciach seminaryjnych, wyciąga właściwe wnioski i umiejętnie wykorzystuje dane wynikowe w praktyce, diagnostyce, etc. Zamierzeniem kursu jest ponadto zaznajomienie się z podstawowymi aspektami wiedzy w omawianym zakresie przedmiotu (i obranego tematu pracy dyplomowej).

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne:

Właściwa interpretacja i rozumienie roli procesów biologicznych w kształtowaniu stanu (kondycji) organizmu w środowisku. Wymagana jest znajomość podstawowych prawidłowości w zakresie biologii, biotechnologii, biologii medycznej i medycyny oraz reguł, wchodzących w zakres badań biologiczno-medycznych.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedmiotu:

Zgodnie z zakresem tematyki prowadzonych badań własnych lub opracowań problemowych (poglądowych) w ramach pracy dyplomowej przez uczestników seminarium.

Metody kształcenia

Metody kształcenia:

Podczas realizacji kolejnych etapów pracy dyplomowej odbywają się prezentacje multimedialne uczestników seminarium, dyskusja i konwersatoria, podczas których odbywają się stałe kolokwia (=rozmowy ze studentem), podczas konwersatoriów, seminariów i zajęć praktycznych (przy komputerze). Pod koniec cyklu zajęć kolokwium końcowe (koniec semestru) ze znajomości zagadnień obejmujących treści poszczególnych zagadnień, będących przedmiotem seminariów w trakcie trwania semestru (z zakresu merytorycznego tematyki seminarium i konwersatoriów). Podczas realizacji zajęć praktycznych przeprowadzane są systematycznie kolokwia (rozmowy), co pozwoli na ciągłą rejestrację i ocenę bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności studenta podczas ich trwania. Stanowi to podstawę do zaliczenia poszczególnych zajęć i całego seminarium.

Metody dydaktyczne:

W celu zwiększenia efektywności seminarium prowadzący:

- przed rozpoczęciem zajęć, oprócz sprawdzenia przygotowania merytorycznego studentów, wyjaśnia wszystkie ew. niezrozumiałe kwestie, zarówno dotyczące zagadnień merytorycznych, jak i praktycznych,

- zwraca uwagę na kwestie najbardziej istotne w danym podstawowym temacie danego konwersatorium, w celu uniknięcia ew. błędów przez uczestniczących w zajęciach oraz podkreślenia stopnia istotności danych zagadnień,

- odpowiada na pytania studentów dotyczące wykonania prezentacji, interpretacji hipotez, analizy danych, wyników cząstkowych, jednak studenci generalnie samodzielnie prowadzą dyskusję, wyciągają wnioski i podsumowują sprawozdania z każdorazowo odbytego seminarium (konwersatorium), gdyż praktyczne podejście do danego zagadnienia jest najbardziej efektywnym, w kwestii szybkości nauczania.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia:

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie seminarium polega na uzyskaniu pozytywnej oceny z czynnego uczestnictwa w seminariach (konwersatoria, zajęcia praktyczne) stanowi forma zaliczenia seminarium (zal.). Składają się na nią pozytywne oceny z poszczególnych seminariów, przeprowadzonych podczas semestru oraz oceny prezentacji ustnej wybranego zagadnienia. Ponadto każdy ze studentów jest oceniany na podstawie rozmów sprawdzających przygotowanie do zajęć.

Podczas semestru odbywają się stałe rozmowy (kolokwia) ze studentem, podczas konwersatoriów, seminariów i zajęć praktycznych. Pozwala to na ciągłą rejestrację i ocenę bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności studenta podczas ich trwania. Pod koniec cyklu zajęć kolokwium końcowe (koniec semestru) ze znajomości zagadnień obejmujących treści seminariów i zajęć konwersatoryjnych.

Literatura podstawowa

Literatura podstawowa:

Zgodnie z tematyką prowadzonych przez dyplomantów własnych prac doświadczalnych lub poglądowych (dyplomowych; licencjackich).

Literatura uzupełniająca

Literatura uzupełniająca:

Zgodnie z tematyką prowadzonych przez dyplomantów własnych prac doświadczalnych lub poglądowych (dyplomowych; licencjackich).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Andrzej Jurkowski (ostatnia modyfikacja: 31-05-2019 10:32)