SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biochemia 2 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biochemia 2
Kod przedmiotu 13.6-WB-BiolP-Bioch 2-W-S14_pNadGen3U8XI
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Ewa Jaśkiewicz
  • dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest nabycie przez studenta wiedzy teoretycznej dotyczącej metabolizmu komórki poprzez poznanie najważniejszych procesów katabolicznych i anabolicznych, powiązań zachodzących pomiędzy poszczególnymi szlakami oraz zasad regulacji tych procesów. Student poznaje aktualny stan wiedzy na temat molekularnych przyczyn chorób u człowieka, wynikających z zaburzeń metabolicznych. W ramach zajęć laboratoryjnych student poznaje podstawowe zasady pracy w laboratorium biochemicznym, opanowuje podstawowe techniki stosowane w badaniach nad metabolizmem komórkowym, uczyć się prowadzić hodowle różnicujące pod względem wymagań pokarmowych mikroororganizów oraz umie dokonać analizy zaburzeń metabolicznych mikroorganizmów.

Wymagania wstępne

Znajomość chemii fizycznej, biochemii i mikrobiologii na poziomie akademickim.

Zakres tematyczny

Wykład. Metabolizm – podstawowe pojęcia i organizacja. Podstawy termodynamiki reakcji biochemicznych. Podstawy kinetyki reakcji enzymatycznej. Glikoliza i glukoneogeneza. Cykl kwasu cytrynowego. Fosforylacja oksydacyjna. Metabolizm kwasów tłuszczowych. Biosynteza lipidów i steroidów. Biosynteza i rozkład białek. Integracja metabolizmu - kluczowe połączenia. Profile metaboliczne organów. Zajęcia laboratoryjne – drożdże jako organizm modelowy w badaniach biochemicznych i genetycznych. Badanie regulacji metabolizmu oddechowego u mutantów drożdży piekarniczych Saccharomyces cerevisiae. Indukcja akryflawiną podwójnych mutantów oddechowych aci+rho- i aci+rhoo. Wzrost mutantów aci+ na nie ulegających fermentacji źródłach węgla i energii.

Metody kształcenia

-podająca (wykład informacyjny w formie prezentacji multimedialnej),

-ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem modelowego materiału biologicznego: drożdży piekarniczych Saccharomyces cerevisiae oraz szkła i sprzętu mikrobiologicznego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - egzamin, do którego student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń, przeprowadzony w formie pisemnej. Egzamin w formie testu trwa 60 minut. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie 60% punktów. Ćwiczenia: obecność na zajęciach, poprawne wykonanie doświadczeń oraz sprawozdań laboratoryjnych i pozytywne zaliczenie kolokwiów.

Literatura podstawowa

1.      Berg J, Tymoczko J L, Stryer L, Biochemia, wyd. V, PWN, 2005

2.      Hames B D, Hooper N M. Krótkie wykłady-biochemia, PWN, 2007

Literatura uzupełniająca

1.      Murray R K, Granner D K, Mayes P A, Rodwell V W, Biochemia Harpera, wyd. V, Wydawnictwo lekarskie PZWL, 2006

2.      Prace oryginalne

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Ewa Jaśkiewicz (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 11:59)