SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fizjologia zwierząt - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fizjologia zwierząt
Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-FiZw-L-S14_pNadGen0OIUI
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 10 0,67 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z budową i funkcjonowaniem głównych układów fizjologicznych zwierząt. Wykazanie zależności i mechanizmów współdziałania poszczególnych organów i narządów na poziomie organizmu. Mechanizmy utrzymania homeostazy w organizmie. Nauczenie studentów podstawowych zasad bezpiecznej pracy w laboratorium fizjologii zwierząt oraz obsługi podstawowego sprzętu laboratoryjnego jak: mikroskop świetlny, wirówka, spektrofotometr, pipety automatyczne, analizator moczu. Wytworzenie potrzeby odpowiedzialności za uzyskanie prawidłowego wyniku przeprowadzanej analizy. Wykształcenie krytycznego podejścia do uzyskanych wyników oraz analizy ewentualnych błędów analitycznych

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych procesów biochemicznych. Posługiwanie się mikroskopem świetlnym na każdym z powiększeń. Znajomość systematyki zwierząt na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Wykłady:

1. Narządy zmysłów: u ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków.

2. Rodzaje procesów trawienne kręgowców

3. Mechanizmy oczyszczania organizmów zwierzęcych.

4. Fizjologia krwi -skład i rola elementów krwi.

5 . Fizjologia ruchu w świecie zwierzęcym. Mechanizmy wytwarzania energii zużywanej na ruch. Budżet energetyczny ruchu kręgowców. 

 

Laboratoria:

1. Szybkość przewodzenia bodźca w nerwie kulszowym żaby. Wpływ siły bodźca na czas reakcji żaby. Badanie właściwości ośrodków nerwowych.

2. Fizjologia porównawcza narządów zmysłów poszczególnych jednostek systematycznych kręgowców.

3. Rodzaje skurczów mięśniowych. Badanie siły skurczu mięśniowego w zależności od wielkości bodźca. 

4. Procesy trawienne w żołądku jedno i wielokomorowym. Rozpoznawanie rodzajów zębów. Zależności pomiędzy  budową a rolą poszczególnych rodzajów zębów u kręgowców.

5. Analiza składu biochemicznego i morfologicznego moczu.

6. Morfologia krwi ryby, psa, ptaka. Analiza porównawcza krwinek białych i czerwonych u kręgowców.

7. Homeostaza w świecie zwierzęcym jako efekt współdziałania wszystkich narządów -prezentacje studentów.

Metody kształcenia

Wykład multimedialny i zajęcia laboratoryjne w których student osobiście przeprowadza analizy hematologiczne i biochemiczne we krwi. Bada procesy trawienne in vitro. Analizuje jakościowo i ilościowo składniki moczu.Analizuje przebieg eksperymentów fizjologicznych przeprowadzanych na zwierzętach w oparciu o filmy dydaktyczne. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratoriów.

Egzamin końcowy do którego student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia wszystkich ćwiczeń. 120 minutowy egzamin  przeprowadzony będzie w formie pisemnej. Polega na opisowym scharakteryzowaniu 5 zjawisk fizjologicznych zachodzących na poziomie organizmu. Na ocenę dostateczną konieczne jest prawidłowe scharakteryzowanie przynajmniej trzech procesów.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

 

Literatura podstawowa

1. Fizjologia zwierząt. Krzymowski T., Przała J., PWRiL 2015

2. Fizjologia zwierząt Schmidt-Nielsen K., PWN Warszawa 2008

3. Fizjologia zwierząt domowych tom I i II. Engelhardt Wolfgang, Breves Gerhard Galaktyka 2011

4. Fizjologia człowieka w zarysie. Traczyk T., PZWL 2010

5. Fizjologia zwierząt z elementami fizjologii człowieka. Bukała B.,Omega. 2005.

Literatura uzupełniająca

1. Fizjologia zwierząt Sotowska-Brohocka J., Uniwersytet Warszawski 2001

2. Fizjologia człowieka Konturek S., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002

3. Anatomia i fizjologia człowieka. Michajlik A., Ramotowski W.PZWL 2009.

4. Avian hematology and cytology. Iowa State University Press II 1995

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 14:11)