SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prakseologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prakseologia
Kod przedmiotu 08.9-WB-BTP-Praks-Ć-S15_pNadGenL6CW6
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Artur Wandycz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład/Zdalne 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wzbogacenie wiedzy i umiejętności studentów o treści dotyczące skutecznego funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej i samodzielnej.

Wymagania wstępne

Podstawy wiedzy o człowieku i społeczeństwie - poziom szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Wykład: Koncepcje organizacji. Kierowanie. Efektywność organizacji. Społeczny kontekst decyzji. Myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów. Komunikacja społeczna. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zachowanie i działanie w organizacji. Ergonomia. Stres pracy.

Ćwiczenia: Omówienie historycznych i aktualnych wydarzeń kulturowych, politycznych, społecznych i ekonomicznych wpływających na życie i funkcjonowanie społeczeństw. Przygotowanie w zespole opracowania na zadany temat.

Metody kształcenia

Wykład, dyskusja, pogadanka, ćwiczenie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie w formie pisemnej, trwające 60 minut (10 pytań, każde pytanie – 1 pkt). Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie 6 pkt. (60%).

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch pisemnych sprawdzianów wiedzy – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów z każdego sprawdzianu oraz pozytywnie ocenione pisemne opracowanie na zadany zespołowi (grupie) temat.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna pozytywnych ocen obu form zajęć.

Literatura podstawowa

1. Ariely D., Potęga irracjonalności, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009.
2. Chmiel N. (red.), Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk 2003.
3. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdańsk 2004.
4. Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
5. Robbins S. P., Skuteczne podejmowanie decyzji, PWE, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

1. Mroziewski M., Style kierowania i zarządzania, Difin, Warszawa 2005.
2. Proctor T., Twórcze rozwiązywanie problemów. Podręcznik dla menedżerów, GWP, Gdańsk 2003.
3. Robbins S. P., Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
4. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
5. Wren K., Wpływ społeczny, GWP, Gdańsk 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Artur Wandycz (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 14:19)