SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologia informacyjna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna
Kod przedmiotu 11.3-WB-BTP-TInf-L-S14_pNadGenEQO76
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Artur Wandycz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć z przedmiotu technologia informacyjna jest nabycie przez studenta wiedzy teoretycznej i praktycznej, potrzebnej do korzystania z technologii informatycznych w toku studiów.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu informatyki na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Zaznajomienie z podstawowymi możliwościami pakietu Microsoft Office. Edytor tekstu Word - podstawowe funkcje, korespondencja seryjna. Tworzenie złożonych dokumentów. Poznanie programu PowerPoint. Tworzenie prezentacji multimedialnych. Poznanie arkusza kalkulacyjnego Excel: adresy komórek; operacje na komórkach; funkcje statystyczne; tworzenie wykresów. Tworzenie prostych arkuszy kalkulacyjnych i analiza danych. Internet. Poczta elektroniczna.

Metody kształcenia

Prezentacja, pogadanka, dyskusja, projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych za wykonanie następujących zadań: przygotowanie złożonego dokumentu w programie Microsoft Word, przygotowanie prostego arkusza kalkulacyjnego w programie Microsoft Excel, przygotowanie prezentacji na zadany temat w programie Microsoft PowerPoint.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ww. ocen cząstkowych.

Literatura podstawowa

1. Muirr N.: Microsoft PowerPoint 2010 PL. Praktyczne podejście. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.

2. Murray K.: Microsoft Word 2010 PL. Praktyczne podejście. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.

3. Walkenbach J.: Excel 2010. Biblia. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.

4. Węglarz W., Żarowska-Mazur A.: Excel 2010. Praktyczny kurs. PWN. Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Artur Wandycz (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 14:31)