SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Genetyka molekularna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Genetyka molekularna
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-GenM-L-S14_pNadGen7E99A
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem zajęć z genetyki molekularnej jest nabycie przez studenta wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie istotnych dla pocesów komórkowych mechanizmów regulacji powielania i ekspresji informacji genetycznej. W efekcie końcowym, student powinien scharakteryzować chemiczną naturę kwasów nukleinowych i opisać związki istniejące między strukturą i funkcją DNA oraz RNA, powinien nabyć umiejetność scharakteryzowania budowy genów prokariotycznych i eukariotycznych, objaśnić mechanizmy regulacji zachodzące podczas procesów replikacji, transkrypcji i translacji, objaśnić znaczenie ruchomych elementów genetycznych w ewolucji genomów bakteryjnych, scharakteryzować genetyczne podstawy dyferencjacji komórek. W ramach zajęć laboratoryjnych student powinien poznać podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium genetycznym, opanować samodzielne wykonywanie prostych eksperymentów genetycznych i nabyć umiejętność analizy i krytycznej oceny wyniku eksperymentu.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw biologii, chemii, biochemii i genetyki ogólnej na poziomie studiów I stopnia

 

Zakres tematyczny

Wykład: Struktura i funkcja genów jako molekuł. Geny DNA i RNA. Relacje między rozmiarem DNA a pojemnością genetyczną. Aktywność genów i ich ekspresja. Modele i formy replikacji. Enzymologia procesu replikacji. Mechanizm i formy rekombinacji. Transkrypcja i jej kontrola u prokariontów. Operony - podstawowe jednostki ekspresji genu u prokariontów i ich regulacja ,interakcje DNA-białko. Struktura genu eukariotycznego i regulacja jego ekspresji. Polimerazy RNA i ich rola. Promotory - regulacja transkrypcji.Translacja. Genetyka bakterii i fagów. Genetyczne podstawy dyferencjacji komórki. Poziomy kontroli i mechanizmy kontroli ekspresji genu w procesach różnicowania. Zajęcia laboratoryjne: Mapowanie genów w genomach Saccharomyces cerevisiae jako modelu dla badań genetycznych. Analiza tetrad u drożdży. Zakładanie krzyżówek. Wykonywanie matrycy z tetradami drożdży. Disekcja worków, wyróżnianie typów worków. Uzyskiwanie mutantów oddechowych u drożdży. Analiza mutantów oddechowych- jako model dziedziczenia pozajądrowego. Koniugacja bakterii Escherichia coli. Badanie częstości rekombinacji w układach F+ x F – i Hfr x F-.Cykl życiowe fagów.

Metody kształcenia

Podająca – wykład tradycyjny w formie prezentacji multimedialnej,

Praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie na prawach egzaminu, do którego student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia ćwiczeń. Zaliczenie ma  formę pisemną. W czasie 90 minut student zobowiązany jest do pisemnej odpowiedzi na 4 pytania problemowe wylosowane spośród przygotowanych przez egzaminatora zestawów pytań. Ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów spośród 8 możliwych do zdobycia Ćwiczenia laboratoryjne - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Ocenie podlegają: testy sprawdzające wiedzę (zadania zamknięte i otwarte) – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów, obecność i aktywny udział w ćwiczeniach. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

Literatura podstawowa

  1.     Węgleński P. Genetyka molekularna , Wydawnictwo PWN ,2006 ;
  2.     Primrose S. B., Zasady analizy genomu , Wydawnictwo PWN,1995;
  3.     Winter P.C. et all. Krótkie wykłady. Genetyka; Wydawnictwo PWN, 2008
  4.     Turner P. C. Krótkie wykłady. Biologia molekularna; Wydawnictwo PWN, 2006       
  5.     Brown T. A. Genomy. Wyd. Nauk. PWN, W-wa ,2011;

 

Literatura uzupełniająca

    Gajewski W. Genetyka ogólna i molekularna. Wyd. Nauk. PWN, W-wa ,1983;

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-05-2019 00:56)