SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawowe techniki inżynierii genetycznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawowe techniki inżynierii genetycznej
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-PTIG-W-S14_pNadGen38881
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Bok
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 45 3 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wykład z Podstawowych technik inżynierii genetycznej ma za zadanie przedstawienie studentowi zagadnień z zakresu technik wykorzystywanych do manipulacji materiałem genetycznym, różnych technik klonowania DNA oraz technik rekombinacji DNA. Zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie studenta z zasadami bezpiecznej pracy w laboratorium biologii molekularnej oraz przekazanie praktycznej wiedzy na temat podstawowych technik inżynierii genetycznej. Student powinien nabyć umiejętność przeprowadzenia eksperymentu klonowania oraz wypracować umiejętność krytycznej analizy i właściwej interpretacji wyników.

Wymagania wstępne

Kurs prowadzony jest w oparciu o wiedzę z wcześniejszych wykładów z biochemii, genetyki ogólnej, molekularnej i mikrobiologii.

Zakres tematyczny

Wykład: Termin „inżynieria genetyczna”. W jakim celu wykorzystuje się techniki inżynierii genetycznej? Korzyści i zagrożenia wynikające z manipulowania genami. Inżynieria genetyczna w świetle zagadnień moralnych i etycznych. Najważniejsze odkrycia w biologii molekularnej. Metody izolacji i oczyszczania DNA. Enzymy restrykcyjne jako podstawowe narzędzie w inżynierii genetycznej. Inne enzymy wykorzystywane do klonowania. Wektory wykorzystywane do klonowania. Dobór odpowiedniego typu wektora w zależności od docelowych komórek gospodarza. Metody wprowadzania DNA do komórek prokariotycznych i eukariotycznych. Schemat klonowania DNA. Strategie klonowania. Tworzenie bibliotek genomowych i cDNA. Selekcja i skrining pozytywnych klonów. Zajęcia laboratoryjne: -przygotowanie wektora-izolacja i oczyszczanie DNA plazmidowego, -technika prowadzenia rozdziału elektroforetycznego kwasów nukleinowych, - przygotowanie komórek kompetentnych, - przygotowanie wstawki do klonowania, - ligacja, - transformacja komórek kompetentnych, - analiza restrykcyjna rekombinanowanych plazmidów, - ekspresjonowanie i oczyszczanie rekombinowanego białka oraz analiza jego nadekspresji w rozdziale SDS-PAGE.

Metody kształcenia

Podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej). Praktyczna (ćwiczenia w sali laboratoryjnej wyposażonej w odpowiedni sprzęt i aparaturę badawczą).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego, trwającego 90 min, do którego student jest dopuszczony na podstawie zaliczonego laboratorium. Egzamin zawiera 30 pytań (otwartych i zamkniętych), do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, aktywny udział w ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych w formie pytań otwartych i zamkniętych (wymagane powyżej 60% punktów możliwych do zdobycia) i sprawozdania. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna pozytywnych ocen cząstkowych.

Literatura podstawowa

  1. Nicholl D., An Introduction to Genetic Engineering, Cambridge University Press, 2008
  2. Kur J., Podstawy inżynierii genetycznej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 1994
  3. Węgleński P. (red.), Genetyka molekularna, PWN, 2006.
  4. Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H., Biologia molekularna. Krótkie wykłady, PWN, 2007.
  5. Buchowicz J., Biotechnologia molekularna. Modyfikacje genetyczne, postępy, problemy, PWN, 2009.

Literatura uzupełniająca

  1. Sadakierska-Chudy A., Dąbrowska G., Goc A., Genetyka ogólna. Skrypt do ćwiczeń dla studentów biologii, UMK, 2004.
  2. Reiss MJ., Straughan R., Poprawianie natury. Inżynieria genetyczna-nauka i etyka, Amber, 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Bok (ostatnia modyfikacja: 01-05-2019 22:28)