SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologie i techniki molekularne w badaniu materiału genetycznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologie i techniki molekularne w badaniu materiału genetycznego
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-TiTMwBM-L-S14_pNadGenVSEA8
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Bok
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Wykład z Technologii i technik molekularnych w badaniu materiału genetycznego ma za zadanie przedstawienie studentowi metod wykorzystywanych do analizy kwasów nukleinowych, omówienie technik pozwalających na tworzenie map fizycznych genomów, mapowanie i identyfikację genów. Celem wykładu jest przedstawienie technik amplifikacji DNA oraz metod określania poziomu ekspresji genów, pokazanie możliwości doboru odpowiedniego sposobu analizy w zależności od wyznaczonego celu. Zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie studenta z zasadami bezpiecznej pracy w laboratorium biologii molekularnej, przekazanie praktycznej wiedzy na temat technologii i technik molekularnych w badaniu materiału genetycznego, nabycie przez studenta umiejętności przeprowadzenia izolacji, oczyszczania i analizy uzyskanego materiału genetycznego oraz wypracowanie umiejętności krytycznej analizy i właściwej interpretacji wyników.

Wymagania wstępne

Kurs prowadzony jest w oparciu o wiedzę z wcześniejszych wykładów z biochemii, genetyki ogólnej i molekularnej oraz mikrobiologii.

Zakres tematyczny

Wykład: Techniki analizy kwasów nukleinowych. Techniki elektroforetyczne w analizach DNA i RNA. Powielanie fragmentu DNA – metoda PCR i jej warianty. Techniki hybrydyzacji DNA-DNA, RNA-DNA. Hybrydyzacja in situ. Mikromacierze. Metody i strategie sekwencjonowania DNA i RNA. Tworzenie map fizycznych genomów: – mapowanie restrykcyjne, - hybrydyzacja fluorescencyjna in situ (FISH), - mapowanie miejsc znaczonych sekwencyjnie. Mapowanie i identyfikacja genów. Identyfikacja mutacji i zmian polimorficznych. Wykrywanie znanych mutacji. Metody przesiewowe. Analiza ekspresji genów: -izolacja i oczyszczanie RNA, -odwrotna transkrypcja, -amplifikacja w czasie rzeczywistym (Real-time PCR), - określanie poziomu ekspresji badanych genów. Interferencja RNA. Metody wyciszania ekspresji genów. Bioinformatyka. Zajęcia laboratoryjne: -izolacja i oczyszczanie DNA, -oznaczanie stężenia i czystości preparatu DNA -metoda PCR (multiplex-PCR).

Metody kształcenia

Podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej). Praktyczna (ćwiczenia w sali laboratoryjnej wyposażonej w odpowiedni sprzęt i aparaturę badawczą).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego, trwającego 90 min, do którego student jest dopuszczony na podstawie zaliczonego laboratorium. Egzamin zawiera pytania otwarte i zamknięte, do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, aktywny udział w ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego w formie pytań otwartych i zamkniętych (wymagane powyżej 60% punktów możliwych do zdobycia).

Literatura podstawowa

  1. Brown T. A., Genomy, PWN, 2009.
  2. Węgleński P. (red.), Genetyka molekularna, PWN, 2006.
  3. Bal J., Badania molekularne i cytogenetyczne w medycynie, PWN, 1998.
  4. Krawczyk B., Kur J., Diagnostyka molekularna w mikrobiologii, Wyd. Politechniki Gdańskiej, 2008.
  5. Kur J., Podstawy inżynierii genetycznej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 1994.

Literatura uzupełniająca

  1. Nicholl D., An Introduction to Genetic Engineering, Cambridge University Press, 2008.
  2. Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H., Biologia molekularna. Krótkie wykłady, PWN, 2007.
  3. Primrose S.B., Zasady analizy genomu, Wyd. Naukowo-Techniczne Warszawa, 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Bok (ostatnia modyfikacja: 01-05-2019 22:59)