SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski
Kod przedmiotu 09.1-WB-BTP-JO4-L-S14_pNadGenS5FJZ
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Jadwiga Nikitiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem oferowanych kursów języka angielskiego jest podniesienie ogólnej kompetencji językowej w zakresie odpowiadającym poziomowi B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: Uczenie się, Nauczanie , Ocenianie w stopniu umożliwiającym wykorzystanie języka angielskiego dla potrzeb studiowania, a w szczególności umiejętne korzystanie z różnorodnych obcojęzycznych materiałów źródłowych i mediów, literatury popularnonaukowej i specjalistycznej , kontynuację nauki w ramach wybranej specjalizacji na uczelniach zagranicznych oraz wykonywanie pracy zawodowej lub naukowej z wykorzystaniem języka angielskiego.

Wymagania wstępne

Znajomość zagadnień z zakresu gramatyki języka angielskiego : czasy w języku angielskim, strona bierna, okresy warunkowe, mowa zależna, czasowniki modalne na poziomie A2 I B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: Uczenie się, Nauczanie, Ocenianie oraz słownictwa i wyrażeń idiomatycznych na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w formie ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego z danej dziedziny nauki. Omawiane są następujące zagadnienia: charakterystyka i opis układów: nerwowego, krwionośnego, kostnego, mięśniowego, moczowego, rozrodczego. Skład chemiczny i budowa komórki roślinnej, badania nad komórkami macierzystymi i wykorzystanie ich w medycynie w leczeniu wielu nieuleczalnych chorób, praca nad tekstami z dziedziny biologii molekularnej, ekologii, genetyki. Wykorzystywane są nowoczesne artykuły ze strony Internetowej : The Guardian Weekly : onestopenglish.com , które zawierają słownictwo specjalistyczne na poziomie B2 I C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: Uczenie się, Nauczanie, Ocenianie. Szczególną zaletą tych artykułów jest to, że słownictwo specjalistyczne jest przedstawiane w wielu ćwiczeniach leksykalno-gramatycznych: przedstawianie definicji z uwzględnieniem kluczowych słów, konstruowanie zdań pytających i odpowiedzi na pytania , łączenie słów i wyrażeń specjalistycznych w logiczną całość, tworzenie rzeczowników, przymiotników, czasowników, pisanie streszczeń i prac na tematy związane z tematyką artykułów, przygotowywanie prezentacji multimedialnych na tematy związane z artykułami: zmiany klimatyczne w arktycznej tundrze w Rosji, wirus grypy ‘ Hiszpanki’, żółwie z Wysp Galapagos, zatoka delfinów, flora i fauna na wyspach Greckich, przełom w badaniach komórek macierzystych nadzieją na wyleczenie chorób genetycznych, choroba SARS, nielegalny handel tygrysami i gorylami w Internecie ,życie na pokładzie międzynarodowej stacji kosmicznej, życie przez soczewkę ( ostatnie osiągnięcia technologiczne ), zakaz handlu kością słoniową, 500 miejsc, które warto zwiedzić zanim przestaną istnieć, wykorzystanie elektrowni wiatrowych, uzależnienie od Internetu, telefony komórkowe w naszym życiu i ich wpływ na nasze zdrowie, interesujące fakty o rasach psów. 1. 500 places to see before they die. 2. Offshore wind farms to power one In six household In Britain. 3. Firms tag workes to improve efficiency. 4. Mobile phones have transformed the way we communicate. 5. Dogs are either optimists or pessimists, claim scientists. Zagadnienia gramatyczne są omawiane na poziomie B2 I C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: Uczenie się, Nauczanie , Ocenianie w formie teoretycznej I praktycznej rozszerzonej: czasy w języku angielskim ( 16 ), strona bierna ( 16 czasów ), okresy warunkowe, mowa zależna, czasowniki modalne, zasady użycia przyimków , przedimków , oraz wyrażenia frazeologiczne : put up with, catch up with, do out, do up, go In for, go by, come along, come apart, come forward, come up with, take away, take off, take over, bring into, bring up, walk off, hand out, face down, face up, lead In , lead off with sth, lead up to sth, count on / upon sth / sb, . etc.

Metody kształcenia

Metoda podająca: opisowe wyjaśnianie i omawianie zagadnień gramatycznych, słów i wyrażeń idiomatycznych na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego : Uczenie się, Nauczanie, Ocenianie. Metoda praktyczna: ćwiczenia językowe z tekstem, leksykalno-gramatyczne wyjaśniające słownictwo specjalistyczne z danej dziedziny, wyrażenia idiomatyczne , wyjaśnianie synonimów i antonimów, ćwiczenie struktur gramatycznych i leksykalnych w sytuacjach komunikacyjnych. Metoda komunikacyjna i poznawcza: zajęcia z języka angielskiego odbywają się w Sali językowej, są to zajęcia komunikacyjne, praca w grupach i indywidualna z wykorzystaniem środków audiowizualnych i multimedialnych: komputer, CD player, rzutnik, plakaty, plansze, wykresy, filmy popularnonaukowe z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa języka angielskiego w różnych dziedzinach związanych z kierunkiem studiów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań, ćwiczeń przewidzianych do realizacji w ramach programu ćwiczenia językowe. Ocenie podlegają: testy sprawdzające wiedzę, ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów, samodzielnie wykonane i opracowane prezentacje multimedialne z danej dziedziny nauki z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego, ocena poprawności leksykalnej, gramatycznej, fonetycznej. Testy językowe sprawdzają stopień zaawansowania w zakresie poszczególnych sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia i słuchania. Oceniane są również wypowiedzi dłuższe studentów, zadania leksykalno-gramatyczne wykonywane w domu, oraz prace pisemne: recenzje z obejrzanych filmów popularno- naukowych , streszczenia artykułów, wypracowania, rozprawki. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. Egzamin końcowy , do którego student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia ćwiczeń, przeprowadzany jest po 4 semestrach nauki języka angielskiego i składa się z 2 części. Część pierwsza egzaminu obejmuje multimedialne prezentacje ustne z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego z danej dziedziny nauki na poziomie B2 I C1 według Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego: Uczenie się, Nauczanie, Ocenianie. Część druga egzaminu pisemna obejmuje tekst ze słownictwem specjalistycznym z danej dziedziny nauki, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne związane z tekstem, wypracowanie ( 250 – 300 ) słów, temat wypracowania związany jest z tematyką tekstu. Ponadto, część pisemna zawiera ćwiczenia gramatyczne: czasy w języku angielskim, stronę bierną, okresy warunkowe, mowę zależną , czasowniki modalne na poziomie B2 I C1 według Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego: Uczenie się, Nauczanie, Ocenianie, oraz dwa rodzaje ćwiczeń sprawdzających rozumienie ze słuchu. Egzamin trwa 120 minut, zawiera zagadnienia na 100 punktów. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest 60 pkt. ( 60% ) na 100 pkt. Możliwych do zdobycia.

Literatura podstawowa

 • Evans, V., Dooley, J., Rodgers, K „Environmental Engineering” . Express Publishing, 2013.
 • Pickering , W.R. Complete Biology. Oxford University Press. 2005.
 • Penn, J. and E. Hanson. Anatomy and Physiology for English language learners. Pearson Longman . 2006.
 • Kelly, K. Science . Macmillan . 2007.
 • Bains , W. Biotechnology from A to Z . Oxford University Press . 2007.
 • Artykuły ze słownictwem specjalistycznym z danej dziedziny nauki na stronie Internetowej : onestopenglish.com .

Literatura uzupełniająca

 • Vince , M. Macmillan English Grammar In Context . Macmillan . 2007.
 • Murphy, R. English Grammar in Use . Intermediate. Cambridge University Press . 2008.
 • Semeniuk , B. and G. Maludzińska. English- Polish Chemical Dictionary . Wydawnictwo Naukowo – Techniczne . Warszawa . 2003.
 • Słomski , P. and P. Słomski . Concise Medical Dictionary. English – Polish and Polish – English . Polish Medical Publishers . Warsaw. 2007.
 • Hornby, A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford University Press. 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Jadwiga Nikitiuk (ostatnia modyfikacja: 28-04-2019 11:34)