SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Enzymologia ogólna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Enzymologia ogólna
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-EnO-W-S14_pNadGenTBTUR
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Andrzej Kasperski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 20 1,33 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozumienie podstaw kinetyki enzymatycznej oraz znaczenia parametrów opisujących tę kinetykę. Zdobycie umiejętności przeanalizowania kinetyki odwracalnej i nieodwracalnej reakcji enzymatycznej. Rozumienie mechanizmu działania i budowy enzymów. Zdobycie wiedzy na temat klasyfikacji enzymów. Zapoznanie się z najważniejszymi szlakami metabolicznymi oraz mechanizmami ich kontroli. Rozumienie mechanizmów kontroli aktywności enzymu, jego aktywacji i inhibicji. Zapoznanie się z wpływem różnych typów inhibicji na zmianę parametrów kinetyki enzymatycznej. Zdobycie wiedzy na temat zaplanowania i przeprowadzenia testów enzymatycznych.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza na temat budowy białek. Obsługa komputera i Internetu.

Zakres tematyczny

Wykład – x 20 godz.

 1. Metody analizy i analiza reakcji enzymatycznej (2 godz.).
 2. Enzymatyczne serwisy i bazy danych (2 godz.).
 3. Hipotezy stanu pseudorównowagi i stanu pseudoustalonego (2 godz.).
 4. Równania Lineweavera-Burka i Eadiego-Hofsteego. Testy enzymatyczne (2 godz.).
 5. Równania Hanesa-Woolfa i Metody całkowej. Koenzymy (2 godz.).
 6. Allosteria. Inhibicja kompetycyjna (2 godz.).
 7. Enzymatyczne reakcje kaskadowe (2 godz.).
 8. Inhibicja akompetycyjna i niekompetycyjna (2 godz.).
 9. Izoenzymy, proenzymy (2 godz.).
 10. Inhibicja mieszana, substratowa, produktem (2 godz.).

Laboratorium – x 30 godz.

 1. Wstęp do enzymologii ogólnej, przedstawienie warunków zaliczenia i organizacji zajęć laboratoryjnych. Zapoznanie się z pracami demo (2 godz.).
 2. Zebranie informacji i opracowanie prezentacji nt. enzymów wybranych szlaków metabolicznych (2 godz.).
 3. Zebranie informacji i opracowanie prezentacji nt. enzymów wybranych szlaków metabolicznych (2 godz.).
 4. Rozpoznawacz do rozpoznawania szlaków metabolicznych na podstawie enzymów tych szlaków – wiadomości wstępne (2 godz.).
 5. Zebranie informacji i opracowanie prezentacji nt. enzymów wybranych szlaków metabolicznych (2 godz.).
 6. Prezentacja prac (2 godz.).
 7. Zasady tworzenia rozpoznawacza do zagadnień enzymatycznych (2 godz.).
 8. Tworzenie rozpoznawacza do rozpoznawania wybranych szlaków metabolicznych na podstawie enzymów tych szlaków oraz własności tych enzymów (2 godz.).
 9. Tworzenie rozpoznawacza do rozpoznawania wybranych szlaków metabolicznych na podstawie enzymów tych szlaków oraz własności tych enzymów (2 godz.).
 10. Tworzenie rozpoznawacza do rozpoznawania wybranych szlaków metabolicznych na podstawie enzymów tych szlaków oraz własności tych enzymów (2 godz.).
 11. Prezentacja prac (2 godz.).
 12. Wirtualne testy enzymatyczne – wykonanie testu enzymatycznego metodą Lineweavera-Burka (2 godz.).
 13. Wirtualne testy enzymatyczne – wykonanie testu enzymatycznego jedną z metod (Eadiego-Hofsteego, Hanesa-Woolfa lub Metodą całkową) (2 godz.).
 14. Analizy testów enzymatycznych i opracowanie sprawozdania z wykonanych testów enzymatycznych (2 godz.).
 15. Prezentacja prac. Oceny. (2 godz.).

Metody kształcenia

Wykład z prezentacjami multimedialnymi. Laboratorium - korzystanie z internetowych enzymatycznych baz danych oraz specjalistycznego oprogramowania. Wirtualne testy enzymatyczne. Samodzielne opracowanie zagadnienia związanego z enzymologią.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – pisemny egzamin złożony z 10 pytań. Na pozytywną ocenę (dostateczny) należy udzielić prawidłowych odpowiedzi przynajmniej na 6 pytań (60%). Zaliczenie laboratorium jest oceniane na podstawie samodzielnego opracowania i przedstawienia następujących zagadnień związanych z enzymologią:
a) enzymy wybranych szlaków metabolicznych.
b) identyfikacja wybranych szlaków metabolicznych na podstawie ich enzymów.
c) przeprowadzenie wirtualnych testów enzymatycznych oraz podstawowa analiza otrzymanych wyników.

Literatura podstawowa

1. Berg, J.M, Tymoczko, J.L. , Stryer, L., Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005.

2. Biochemia Harpera. Ilustrowana, Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Victor W. Rodwell, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

1. Reginald H. Garret, Charles M. Grisham, Biochemistry (rozdział 6), Thomson Learning Third Edition, 2005.

2. Biochemia. Krótkie wykłady. Wydanie II. David B. Hames, Nigel M. Hooper. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Andrzej Kasperski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 20:06)