SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Genetycznie modyfikowane organizmy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Genetycznie modyfikowane organizmy
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-GMO-L-S14_pNadGenGYP24
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Renata Grochowalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wykład ma za zadanie: omówienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz sposobów ich uzyskiwania, przedstawienie molekularnych technik kontrolowania GMO oraz prawnych i społecznych aspektów zastosowań, omówienie biobezpieczeństwa ludzi i środowiska. Laboratorium ma na celu: omówienie transformacji roślin za pomocą Agrobacterium, modyfikacji kukurydzy (gen Cry) oraz upraw roślin GM na świecie.

Wymagania wstępne

Znajomość biologii, biochemii, mikrobiologii i genetyki

Zakres tematyczny

Wykłady 15h (7 wykładów po 2h):

 1. Przegląd organizmów genetycznie zmodyfikowanych (2h).
 2.  Budowa transgenu. Geny reporterowe i markerowe. Białko GFP(2h).
 3. Molekularne podstawy transformacji genetycznej oraz sposoby uzyskiwania roślin zmodyfikowanych genetycznie (2h).
 4. Molekularne podstawy transformacji genetycznej oraz sposoby uzyskiwania zwierząt zmodyfikowanych genetycznie (2h).
 5. Ekspresja transgenów i sposoby jej pomiaru. Techniki kontrolowania GMO (2h).
 6. Prawne i społeczne aspekty zastosowań GMO. Żywność genetycznie modyfikowana (2h).
 7. Biobezpieczeństwo ludzi i środowiska – regulacje prawne (2h).

Laboratorium 15h (5 zajęć po 3h):

 1. Zajęcia wstępne. Podział na grupy, zapoznanie z metodykami. Przygotowanie odczynników (3h).
 2. Izolacja DNA z roślin uprawnych. Omówienie transformacji roślin za pomocą Agrobacterium (3h).
 3. Żel po izolacji DNA. PCR z użyciem starterów Bac 700. Kukurydza genetycznie zmodyfikowana (gen Cry) jako przykład uprawnej rośliny GM (3h).
 4. PCR z użyciem starterów house keeping genes jako kontrola pozytywna. Uprawy roślin genetycznie modyfikowanych na świecie (3h).
 5. Detekcja na żelu. Omówienie wyników. Kolokwium (3h).

Metody kształcenia

wykład – podająca - w formie prezentacji multimedialnej, zajęcia laboratoryjne – praktyczna oraz  w formie pogadanki problemowej, podająca w formie prezentacji multimedialnej

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - egzamin końcowy, do którego student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia ćwiczeń, przeprowadzony w formie pisemnej. Egzamin trwający 60 minut zawiera 5 pytań, każde pytanie – max. 2 pkt. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie 6 pkt. (60%). Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch pisemnych sprawdzianów wiedzy – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów z każdego sprawdzianu oraz problemowe opracowanie zadanego tematu z literatury (praca pisemna i prezentacja ppt). Ocena końcowa to średnia arytmetyczna pozytywnych ocen cząstkowych.

Literatura podstawowa

[1] Bishop J.: Ssaki transgeniczne, PWN, Warszawa, 2001

[2] Buchowicz J. Biotechnologia molekularna, Geneza, przedmiot, perspektywy badań i zastosowań, PWN, Warszawa,2007

[3] Malepszy S. Biotechnologia roślin PWN Warszawa, 2005 r.

[4] Buchowicz J. Biotechnologia molekularna. Modyfikacje genetyczne, postępy, problemy. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, Warszawa

Literatura uzupełniająca

1.      Artykuły naukowe w języku polskim i angielskim.

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 12:45)