SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biotechnologia w badaniach biologicznych i medycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biotechnologia w badaniach biologicznych i medycznych
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-BwBBiM-L-S14_pNadGenDTO62
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Katarzyna Rolle, prof. Uczelni
  • dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 20 1,33 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem zajęć z biotechnologii w badaniach biologicznych i medycznych jest nabycie przez studenta wiedzy teoretycznej i praktycznej, w wyniku czego student powinien scharakteryzować podstawowe techniki badania budowy i funkcji genomów, opisać metody służące poznaniu funkcji genów, objaśnić możliwości wykorzystania technik biologii molekularnej w prognostyce, diagnostyce i terapii człowieka, scharakteryzować i wskazać wykorzystanie w biotechnologii i medycynie: interferencji RNA (RNAi), mikro RNA, katalitycznych kwasów nukleinowych (DNAzymy, rybozymy) oraz oligonukleotydów antysensowych. W ramach zajęć laboratoryjnych student powinien poznać podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium biologii molekularnej, opanować samodzielne wykonywanie prostych analiz molekularnych i nabyć umiejętność interpretacji wyniku badania.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw biologii, chemii, biochemii i genetyki ogólnej na poziomie studiów I stopnia.

Zakres tematyczny

Wykład: Główne cele projektów poznania genomów. Wykorzystanie markerów molekularnych do mapowania genetycznego. Metody lokalizacji genów w sekwencjach DNA. Ustalanie funkcji genu. Sekwencjonowanie genomów (metody tradycyjne oraz sekwencjonowanie nowej generacji). Metody badania DNA, RNA oraz białek. Oddziaływanie DNA, RNA i białek. Regulacja ekspresji genów. Prognozowanie i leczenie chorób genetycznie uwarunkowanych. Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych. Charakterystyka podstawowych cech nowotworów w oparciu o ekspresję genów oraz profil RNA. Terapia genowa - leczenie wykorzystujące technologie DNA i RNA. Mechanizmy interferencji RNA (RNAi) – podstawy procesu u roślin i zwierząt, wykorzystanie RNAi do zmiany poziomu ekspresji genów. Zastosowanie RNAi oraz siRNA w terapii nowotworów. Projektowanie oraz wykorzystanie technologii kwasów nukleinowych do regulacji ekspresji genów (katalityczne kwasy nukleinowe- rybozymy, DNAzymy oraz oligonukleotydy antysensowne). Wykorzystanie rybozymów w terapii nowotworów oraz chorób mitochondrialnych. Rola krótkich niekodujących RNA (mikro RNA, miRNA) w regulacji ekspresji genów u roślin i zwierząt. Transgeniczne rośliny i zwierzęta.

Zajęcia laboratoryjne: Właściwości fizyczne kwasów nukleinowych i ich wykorzystanie w technikach biologii molekularnej. Techniki izolacji RNA z komórek eukariotycznych. Analizy elektroforetyczne kwasów nukleinowych. Reakcja z wykorzystaniem odwrotnej transkryptazy dla przygotowania matrycy cDNA. Reakcja PCR w czasie rzeczywistym  jako metoda badania poziomu ekspresji genów. Identyfikacja białek techniką Western blot.

 

Metody kształcenia

- podająca – wykład tradycyjny  w formie prezentacji multimedialnej,

 - praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin końcowy, do którego student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia ćwiczeń, przeprowadzony w formie pisemnej. Egzamin trwający 90 minut zawiera 30 zamkniętych pytań i zadań wymagających uzupełnień. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie 50% punktów spośród wszystkich możliwych do zdobycia. Ćwiczenia laboratoryjne - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium i końcowego kolokwium pisemnego. Ocenie podlegają: obecność na zajęciach, kolokwium - test sprawdzający wiedzę ( zadania zamknięte i otwarte) – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów. Ocena końcowa z ćwiczeń laboratoryjnych to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

 

Literatura podstawowa

1.          Primrose S. B.: Zasady analizy genomu, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1998

2.          Kur J.: Podstawy inżynierii genetycznej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 1994

3.          Brown T.A.: Genomy, PWN, Warszawa, 2010

4.          Bal J.: Biologia molekularna w medycynie, PWN, Warszawa, 1998

Literatura uzupełniająca

1.         Desmont S., Nicholl T.: An introduction to genetic engineering, Cambridge, 2008

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 14:43)