SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW1b - Metody numeryczne w biotechnologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW1b - Metody numeryczne w biotechnologii
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-Met.nr-S16
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Andrzej Kasperski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład/Zdalne 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć z przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy teoretycznej i praktycznej w wyniku czego student powinien posiadać umiejętność wykorzystania podstawowych metod numerycznych na potrzeby nauk biologicznych.

Wymagania wstępne

Znajomość kursu "Matematyka dla przyrodników".

Zakres tematyczny

Wykład: Wybrane metody numeryczne. Programy komputerowe zawierające implementacje metod numerycznych. Sposoby implementacji metod numerycznych.

Laboratorium: Praktyczne zapoznanie się z programami komputerowymi zawierającymi implementacje metod numerycznych. Przykładowe zastosowania metod numerycznych w naukach biologicznych. Wybrane implementacje metod numerycznych.

Metody kształcenia

Wykład zdalny. Laboratorium – samodzielna praca przy komputerze. Przerabiany materiał według instrukcji przekazanych przez prowadzącego zajęcia. Dyskusje prowadzące do pogłębienia wiedzy i lepszego zrozumienia przerabianego materiału.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – pisemne kolokwium złożone z 5 pytań (w tym zadań). Na pozytywną ocenę (dostateczny) należy udzielić prawidłowych odpowiedzi przynajmniej na 3 pytania (60%). Zaliczenie laboratorium jest oceniane na podstawie przygotowania i aktywności na zajęciach.

Literatura podstawowa

1. Fortuna Z. Macukow B., Wąsowski J., Metody numeryczne, WNT, 2005.

2. Zboś D., Metody numeryczne, Kraków, 1995.

 

Literatura uzupełniająca

1. Marciniak A., Gregulec D., Kaczmarek J., Podstawowe procedury numeryczne w języku Turbo Pascal, Nakom, Poznań 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Andrzej Kasperski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 18:44)