SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka zawodowa śródroczna 1 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka zawodowa śródroczna 1
Kod przedmiotu 13.0-WB-BZŚP-PraŚr1-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Elżbieta Roland
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

1.Pogłębienie i poszerzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na zajęciach dydaktycznych.

2. Doskonalenie umiejętności potrzebnych do wykonania określonych zadań.

3. Zapoznanie się z dokumentacją na różnych stanowiskach pracy i zasadami jej prowadzenia.

4. Zapoznanie się z prawidłową organizacją pracy.

5. Rozwijanie umiejętności pracy w zespołach ludzkich, przygotowanie do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji

6. Kształcenie poczucia odpowiedzialności za własną pracę i decyzje. 

Wymagania wstępne

1.Wiedza i umiejętności objęte programem studiów I stopnia

2.Student odbywający praktykę zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki.

Zakres tematyczny

1.Charakterystyka jednostki, w której odbywa się praktyka.

2.Metody zarządzania

3.Zarządzanie zasobami ludzkimi

4.Organizacja pracy na wybranym stanowisku pracy

5.Zadania realizowane na wybranym stanowisku

Metody kształcenia

Praktyka

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praktykę zalicza się na podstawie opisu przebiegu praktyki w Dzienniku Praktyki , potwierdzonego przez pracodawcę oraz opinii pracodawcy.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Elżbieta Roland (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 20:38)