SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Molekularna organizacja komórki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Molekularna organizacja komórki
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTD-MOK-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Aleksander Sikorski
 • dr Elżbieta Heger
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 25 1,67 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel przedmiotu:  Celem kształcenia jest umożliwienie zrozumienia zjawisk zachodzących w komórce eukariotycznej na poziomie molekularnym. Istotnym celem jest przedstawienie struktur komórkowych i funkcji i dynamiki na poziomie ultrastrukturalnym oraz molekularnym. 

                                                                                                                               

Wymagania wstępne

Biologia, biochemia, biofizyka, genetyka.

Zakres tematyczny

Wykład

 1. Procaryota i  Eucaryota. Niektóre metody stosowane w badaniach komórek. Niektóre techniki mikroskopowe, niektóre techniki przygotowywania preparatów, mikroskopia elektronowa, niektóre techniki przygotowywania  preparatów, Zastosowanie przeciwciał. Hodowle komórkowe. Techniki frakcjonowania struktur subkomórkowych. Kompartmentacja komórek organizmów wyższych.
 2. Błony biologiczne. Dwumolekularna warstwa lipidowa. Białka błony. Węglowodany. Asymetria błon. Elementy transportu przez błony. Klasyfikacja zjawisk transportowych. transportery z rodziny ABC. Egzo- i endocytoza.
 3. Cytozol.
 4. Szkielet komórkowy. Mikrofilamenty, filamenty pośrednie,  mikrotubule.
 5. Organizacja i funkcje szkieletu komórkowego.
 6. Połączenia komórkowe. Rodzaje połączeń. Substancja zewnątrzkomórkowa. Adhezja komórek.
 7. Jądro. Struktura, Pory jądrowe, Szkielet jądrowy, Import  białek do jądra.
 8. Peroksysomy. Siateczka wewnątrzplazmatyczna. Retikulum gladkie i szorstkie.
 9. Funkcje retikulum szorstkiego w biosyntezie i obróbce białek.  Biosynteza błon.
 10. Aparat  Golgiego. Rola aparatu Golgiego w  obróbce łańcuchów węglowodanowych. Pęcherzyki wydzielnicze, obróbka białek podczas  formowania pęcherzyków wydzielniczych.
 11. Lizosomy. Rola lizosomów, heterogenność.
 12. Przekazywanie sygnałów pomiędzy komórkami. Trzy strategie chemicznego przekazywania sygnałów pomiędzy komórkami: endokrynowa, parakrynowa i synaptyczna. Przekazywanie sygnałów za  pomocą receptorów wewnątrzkomórkowych. Mechanizm działania hormonów sterydowych. Przekazywanie sygnałów za pomocą receptorów  zlokalizowanych  na  powierzchni komórki.  cAMP, Białko G, cyklaza adenilowa, Ca2+  jako przekaźnik \ II \ rzędu.  Rola trisfosforanu inozytolu w aktywacji uwalniania jonów Ca2+ . Diacyloglicerol i kinaza białkowa C. Inne receptory i mediatory.  Adaptacja  komórek docelowych.
 13. Wzrost i podział komórek. Podziały komórkowe, Cykl życiowy komórek eukariotycznych i jego regulacja. Molekularne mechanizmy regulacji zjawisk mitotycznych, Punkty sprawdzajace w regulacji cyklu komórkowego, Cykliny i zależne od nich kinazy. czynniki wzrostowe.
 14. Oddziaływanie komórek  podczas rozwoju. TGF-b. Programowana śmierć komórki i jej regulacja.
 15. Elementy  podstaw molekularnych  procesu nowotworowego. Czynniki kancerogenne. Pochodzenie komórek nowotworowych.  Metastaza. Protoonkogeny i  onkogeny.

Laboratorium

1. Metody dezintegracji komórek.

2. Analiza właściwości barierowych błon biologicznych. Metody wyznaczania oporności osmotycznej erytrocytów.

3. Izolacja błon komórkowych.

4. Izolacja macierzy jądrowej.

5. Metody selektywnej ekstrakcji białek komórkowych.

6. Analiza jakościowa i ilościowa elementów szkieletu komórkowego erytrocytu.

 

 

 

 

Metody kształcenia

WYKŁAD - metoda podająca: wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, przykłady rozwiązywania problemów ĆWICZENIA LABORATORYJNE - metoda praktyczna: zadania laboratoryjne, praca doświadczalna, analityczna z wykorzystaniem wybranych metod służących analizie budowy i funkcji życiowych komórek, metoda podająca: pogadanka na temat stosowanych metod analitycznych, analiza wyników doświadczeń.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z zajęć laboratoryjnych oraz pozytywnego wyniku z egzaminu. Ćwiczenia laboratoryjne: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium, tj.: 3 zaliczeń pisemnych (3 pytania - ocena pozytywna powyżej 50% uzyskanych punktów), samodzielnie przygotowane sprawozdań laboratoryjnych. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. Wykłady: Egzamin trwający 60 minut zawiera 3 otwarte pytania. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie minimum 50% punktów. 

Literatura podstawowa

1. Harvey Lodish i in., Molecular Cell Biology, 6th edition, W. H. Freeman & Co., 2007 lub też 7th edition, 2013.

2. Bruce Alberts i in., Molecular Biology of the Cell, 5th edition, Garland Press, 2008 lub 6th edition, 2015.

3. Gerald Karp, Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments, Study Guide, 5th Edition, Wiley 2007. 

Literatura uzupełniająca

1. Bruce Alberts i in., Podstawy Biologii Komórki, PWN 2009 (copyright 2005).

2. Wincenty M. Kilarski, Strukturalne Podstawy Biologii Komórki, PWN 2012 (copyright 2005).

3.  red. Zofia Bielańska- OsuchowskaSłownik Biologii Komórki, wyd II, PAU 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Aleksander Sikorski (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 12:35)