SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW2a - Technologie bioproduktów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW2a - Technologie bioproduktów
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-Tech.bio-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Julia Nowak-Jary
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie się z technologiami produkcji i izolacji bioproduktów.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw biotechnologii, mikrobiologii i enzymologii.

Zakres tematyczny

Wykład: Zasady produkcji bioproduktów i zapewnienia ich jakości. Separacja części nierozpuszczonych: filtracja konwencjonalna, wirowanie. Dezintegracja ścian komórkowych. Separacja bioproduktów: ekstrakcja rozpuszczalnikami organicznymi, ekstrakcja nadkrytyczna, adsorpcja, destylacja, rektyfikacja. Techniki membranowe: mikrofiltracja, ultrafiltracja, nanofiltracja, odwrócona osmoza, dializa, elektrodializa, perwaporacja. Techniki chromatograficzne: chromatografia adsorpcyjna i podziałowa, jonowymienna, żelowa, powinowactwa. Elektroforeza. Precypitacja. Utrwalanie oraz stabilizowanie aktywności biopreparatów: suszenie, zamrażanie.


Laboratorium: Dezintegracja komórek drożdży - porównanie efektywności metod poprzez pomiar ilości uwolnionego białka metodą biuretową, porównanie efektywności metod precypitacji białka na przykładzie albuminy jako sposobu wydzielania bioproduktu z roztworu, wytrącanie kazeiny, albumin i globulin z mleka krowiego, wyznaczanie punktu izoelektrycznego kazeiny.

Metody kształcenia

- podająca: wykład w formie prezentacji multimedialnej 
- praktyczna: zajęcia laboratoryjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie w formie pisemnej. Trwa 45 minut i obejmuje 10 pytań testowych (test wyboru). Do zaliczenia na ocenę pozytywną wymagane są odpowiedzi na 6 pytań.
Ćwiczenia – Student ma obowiązek sporządzenia sprawozdania z każdego przeprowadzonego ćwiczenia. Sprawozdania są oceniane. Na ostatnich zajęciach zaliczenie w formie ustnej. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 

Literatura podstawowa

LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Bednarski W., Fiedurk, J.: Podstawy biotechnologii przemysłowej, WNT, Warszawa 2007.
[2] Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, PWN, Warszawa 1994.
[3] Viesturs U.E., Szmite I.A., Zilewicz A.W.: Biotechnologia. Substancje biologicznie czynne, technologia, aparatura, WNT, Warszawa1994.
[4] Russel S.: Biotechnologia, PWN, Warszawa 1990.

Literatura uzupełniająca

[1] Tabiś B., Grzywacz R.: Procesy i reaktory biochemiczne, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1993.
[2] Twardowski T.: Korzyści, oczekiwania, dylematy biotechnologii, Edytor Poznań, Poznań 2001.

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr inż. Julia Nowak-Jary (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 07:13)