SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW2b - Podstawy biotechnologii przemysłowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW2b - Podstawy biotechnologii przemysłowej
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-Pd_BT-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Julia Nowak-Jary
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z technicznymi podstawami hodowli drobnoustrojów w bioreaktorach oraz podstawami technologii wybranych produktów biotechnologicznych.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw biotechnologii, mikrobiologii, enzymologii, matematyki i fizyki.

Zakres tematyczny


Wykłady: Podstawy bilansowania wzrostu drobnoustrojów - bilans elementarny i cieplny. Techniki hodowli drobnoustrojów: hodowla okresowa, okresowa z ciągłym dozowaniem, ciągła, ciągła z recyrkulacją biomasy. Bioreaktory do hodowli w podłożach ciekłych z napowietrzaniem, bioreaktory zintegrowane, bioreaktory do hodowli w podłożu stałym, bioreaktory do procesów z biokatalizatorami unieruchomionymi. Zapewnienie warunków aseptycznych w biotechnologii: wyjaławianie, pasteryzacja, sterylizacją. Optymalizacja składu pożywki i warunków hodowli. Kontrola procesów biotechnologicznych. Regulacja i automatyzacja procesów biotechnologicznych. Powiększenie skali procesów biotechnologicznych.Biokataliza i jej zastosowanie.

Ćwiczenia: technologie otrzymywania preparatów enzymatycznych, lipidów, alkoholi, polisacharydów, kwasów organicznych,aminokwasów, witamin, leków o charakterze białkowym, antybiotyków.

Metody kształcenia

-podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej)
-praktyczna (ćwiczenia polegające na projektowaniu schematów ideowych technologicznego otrzymywania produktów biotechnologicznych  oraz zadania rachunkowo-projektowe dotyczące wybranych operacji i procesów jednostkowych)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie w formie ustnej. Obejmuje trzy pytania spośród dziesięciu zagadnień omawianych na wykładach. Do zaliczenia na ocenę pozytywną wymagane są odpowiedzi na przynajmniej 2 pytania.
Ćwiczenia – sprawdzenie wiedzy w formie pisemnej - dwa kolokwia. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest zdobycie przynajmniej 60% punktów. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 

Literatura podstawowa

LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Bednarski W., Fiedurk, J.: Podstawy biotechnologii przemysłowej, WNT, Warszawa 2007.
[2] Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, PWN, Warszawa 1994.
[3] Viesturs U.E., Szmite I.A., Zilewicz A.W.: Biotechnologia. Substancje biologicznie czynne, technologia, aparatura, WNT, Warszawa1994.
[4] Russel S.: Biotechnologia, PWN, Warszawa 1990.

Literatura uzupełniająca

[1] Tabiś B., Grzywacz R.: Procesy i reaktory biochemiczne, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1993.
[2] Twardowski T.: Korzyści, oczekiwania, dylematy biotechnologii, Edytor Poznań, Poznań 2001.

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr inż. Julia Nowak-Jary (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 13:29)