SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW3a -Bioaktywne toksyny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW3a -Bioaktywne toksyny
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-Bio.toks-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z:

- rodzajami toksyn;

- wiedzą na temat występowania i powstawania różnych rodzajów toksyn w środowisku przyrodniczym;

- organizmami syntetyzującymi toksyny;

- wpływem toksyn na funkcjonowanie wybranych gatunków roślin i zwierząt;

- właściwościami biologicznymi i fizyko-chemicznymi toksyn;

- metodami badawczymi i analizą struktury toksyn;

- możliwościami wykorzystania toksyn.

Wymagania wstępne

Podstawy biologii i chemii.

Zakres tematyczny

Wykłady

 1. Toksyny – wstęp.
 2. Znaczenie pojęcia toksyn i ich podział.
 3. Bioaktywne toksyny sinicowe.
 4. Eutrofizacja wód.
 5. Zootoksyny.
 6. Fitotoksyny.
 7. Negatywne skutki obecności toksyn w środowisku.
 8. Metody identyfikacji toksyn.
 9. Metody analizy toksyn w celu ich ograniczenia lub neutralizacji w środowisku naturalnym.

Ćwiczenia

 1. Toksyny wytwarzane przez bezkręgowce.
 2. Toksyny wytwarzane przez kręgowce wodne.
 3. Toksyny wytwarzane przez kręgowce lądowe.
 4. Fitotoksyny wytwarzane przez rośliny.
 5. Co to jest toksyna botulinowa? Jakie ma zastosowanie w medycynie?
 6. Znaczenie pojęcia toksyn i ich zastosowanie.

 

Metody kształcenia

Metody podające: wykłady informacyjne; prezentacje multimedialne.

Metody problemowe: dyskusje dydaktyczne.

Metody dydaktyczne: wykłady informacyjne; prezentacje multimedialne (indywidualne i w grupach); ćwiczenia praktyczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach.

Kolokwium pisemne w formie testowej (pozytywna ocena może być uzyskana po zdobyciu ponad 60% punktów).

Ocena z indywidualnie lub grupowo przygotowanej prezentacji multimedialnej.

Literatura podstawowa

Botana L. M. (Ed.). 2008. Seafood and Freshwater Toxins. CRC Press. London - New York.

Chorus I., Bartram J. (Eds.). 1999. Toxic Cyanobacteria in Water. Taylor and Francis. London - New York.

Nawrocki J. 2010. Uzdatnianie wody. Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne. Cz. 1 i 2. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 13:22)