SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW3b - Zwierzęta wykorzystywane w biotechnologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW3b - Zwierzęta wykorzystywane w biotechnologii
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-zwie-bt-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studenta z podstawowymi zagadnieniami z zakresu modyfikacji genetycznych na zwierzętach wykorzystywanych w biotechnologii.

 

 

Wymagania wstępne

Znajomość biologii molekularnej i genetyki na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Wykłady

 1. Wykorzystanie zwierząt w biotechnologii.
 2. Podstawowe zagadnienia z zakresu modyfikacji genetycznych na zwierzętach.
 3. Najczęściej modyfikowane modele zwierząt.
 4. Organizmy o dużym znaczeniu gospodarczym.
 5. Zwierzęta wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym, w weterynarii.
 6. Zwierzęta wykorzystywane w terapii genowej, ksenotransplantacji, klonowaniu.

Ćwiczenia

 1. Główne zastosowania zwierząt zmodyfikowanych genetycznie.
 2. Modyfikacje genetyczne w biologii i medycynie.
 3. Modyfikacje genetyczne w rolnictwie.
 4. Klonowanie zwierząt.
 5. Owca Dolly – pierwszy sklonowany ssak.
 6. Etapy modyfikacji na przykładzie myszy.
 7. Zalety i wady wynikające z modyfikacji zwierząt.

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Praca w grupach.

Pogadanka.

Dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pisemne kolokwium zaliczeniowe, do którego student dopuszczany jest po uczestniczeniu w kursie i zaliczeniu ćwiczeń.

Literatura podstawowa

1. Buchowicz J. 2012. Biotechnologia molekularna. Geneza, przedmiot, perspektywy badań i zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

2. Kristiansen B., Ratlegde C. red. 2018. Podstawy biotechnologii. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

3. Kawa M. Zwierzęta transgeniczne, GMO - przykłady modyfikacji. www.biotechnolog.pl, 28 listopada 2004 [dostęp 2018-05-10].

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 14:01)