SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW5a - Biologiczne bazy danych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW5a - Biologiczne bazy danych
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-biol_ba-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Elżbieta Heger
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Prezentacja najważniejszych, rozwijających się biologicznych baz danych, różnice w ich konstrukcji, metodach wyszukiwania i zasobach. Idee konstrukcji i możliwości metabaz. Rejestry baz i ich aktualizacje. Po ukończeniu przedmiotu student powinien posiadać zdolność samodzielnego wyszukiwania danych w bazach bioinformatycznych, analizowania ich oraz prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników.

Wymagania wstępne

Znajomość zagadnień z zakresu biochemii, genetyki i biologii komórki.Umiejętność obsługi komputera oraz korzystania z programów komputerowych i źródeł internetowych.

Zakres tematyczny

Wykład

Cele Bioinformatyki i tworzenia biologicznych baz danych. Bazy pierwszo- i drugorzędowe, metabazy, specjalistyczne (tematyczne) bazy danych. Indeks biologicznych baz danych. Źródła i i rodzaje danych biologicznych. Struktura rekordów. Przeszukiwanie i pobieranie informacji z biologicznych baz danych, stosowane narzędzia przeglądania i pobierania danych. Bazy sekwencji DNA (GenBank,EMBL, DDBJ), bazy sekwencji białkowych (UniProt, ExPASy, Swiss -Prot), bazy strukturalne (Protein Data Bank), bazy bibliograficzne (PubMed, PubMed Central, BookShelf). Przykłady baz wtórnych i specjalistycznych.

Laboratorium komputerowe

Rejestry BBD i ich aktualizacje ( Nucleic Acids Research, 2020). Analiza źródeł finansowania, nadzoru i metod weryfikacji zasobów dla wybranych przykładów baz. Przykłady baz źródłowych i zasobów pierwotnych. Analiza dynamiki rozwoju poszczególnych typów zasobów. Struktura bazy The National Center for Biotechnology Information (NCBI). Analiza struktury, zasobów, sposobów wyszukiwania i prezentacji wyników wybranych BBD.

 

 

 

Metody kształcenia

Wykład,konsultacje,laboratoria: ćwiczenia z wykorzystaniem programów komputerowych i zasobów internetowych baz danych.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie w formie pisemnej obejmuje 15 pytań testowych (test wyboru), trwa 45 minut . Do zaliczenia na ocenę pozytywną wymagane jest uzyskanie 60% z maksymalnej do zdobycia liczby punktów.
Laboratorium komputerowe – student ma obowiązek przygotowania 5 sprawozdań w odniesieniu do analizowanych na zajęciach zagadnień oraz samodzielnego przygotowania prezentacji multimedialnej i jej przedstawienia. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Test zaliczeniowy to test praktycznych umiejętności, zawiera 10 zadań złożonych których realizacja wymaga odpowiedniego wyboru zasobów danych, prawidłowego postępowania analitycznego, czas zaliczenia - 60 minut. Pozytywną ocenę uzyskuje student po udzieleniu 50 % poprawnych odpowiedzi. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych (po 50% z części wykładowej i laboratoryjnej).

 

Literatura podstawowa

1.Xiong J. 2009.Podstawy bioinformatyki. Wyd. UW, Warszawa

2. https://doi.org/10.1016/j.gpb.2015.01.006

3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/4/

4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov

5. http://www.embl.de/

6. http://www.ddbj.nig.ac.jp

Literatura uzupełniająca

1. Baxevanis A.D. (red.), Ouellette B.F.F. (red.), 2004.Bioinformatyka.Podręcznik do analizy genów i białek. PWN,Warszawa.

2. Higgs P.W., Attwood T.K.2008. Bioinformatyka i ewolucja molekularna. PWN, Warszawa.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Elżbieta Heger (ostatnia modyfikacja: 16-05-2019 14:01)