SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW5b - Profilowanie genomów i transkryptomów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW5b - Profilowanie genomów i transkryptomów
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-Profil.ge.-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Elżbieta Heger
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Prezentacja współczesnych metod wielkoskalowych profilowania genomów i transkryptomów oraz sposobów dokumentacji, przetwarzania i upowszechniania odpowiadającym im zbiorom danych. 

 

Wymagania wstępne

Znajomość zagadnień z zakresu biochemii, genetyki i biologii komórki.Umiejętność obsługi komputera oraz korzystania z programów komputerowych i źródeł internetowych.

Zakres tematyczny

Wykład:

Zależności funkcjonalne pomiędzy genomem, transkryptomem a proteomem. Współczesne definicje genu i transkryptu, poziomy regulacji transkrypcji, proces alternatywnego składania genów. Epigenetyka. Zastosowanie technologii mikromacierzy i sekwencjonowania w diagnostyce medycznej. Metagenomika w analizie różnorodności gatunkowej. Bazy danych genomowych. Transkrypcyjne bazy danych.

Laboratorium:

Rejestry baz danych i ich aktualizacje ( Nucleic Acids Research, 2020). Analiza źródeł finansowania, nadzoru i metod weryfikacji zasobów dla wybranych przykładów baz. Źródła i i rodzaje danych biologicznych. Struktura rekordów. Przeszukiwanie i pobieranie informacji z biologicznych baz danych, stosowane narzędzia przeglądania i pobierania danych. Bazy genomowe i bazy transkryptomów. Przykłady baz wtórnych i specjalistycznych. Analiza struktury, zasobów, sposobów wyszukiwania i prezentacji wyników wybranych BBD.

 

 

 

Metody kształcenia

Wykład,konsultacje,laboratoria: ćwiczenia z wykorzystaniem programów komputerowych i zasobów internetowych baz danych.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie w formie pisemnej obejmuje 15 pytań testowych (test wyboru), trwa 45 minut . Do zaliczenia na ocenę pozytywną wymagane jest uzyskanie 60% z maksymalnej do zdobycia liczby punktów.
Laboratorium komputerowe – student ma obowiązek przygotowania 5 sprawozdań w odniesieniu do analizowanych na zajęciach zagadnień oraz samodzielnego przygotowania prezentacji multimedialnej i jej przedstawienia. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Test zaliczeniowy to test praktycznych umiejętności, zawiera 10 zadań złożonych których realizacja wymaga odpowiedniego wyboru zasobów danych, prawidłowego postępowania analitycznego, czas zaliczenia - 60 minut. Pozytywną ocenę uzyskuje student po udzieleniu 50 % poprawnych odpowiedzi. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych (po 50% z części wykładowej i laboratoryjnej).

 

 

 

 

Literatura podstawowa

1. TA Brown. Genomy. PWN 2018

2. KM Charon, M. Świtoński. Genetyka i genomika zwierząt. PWN 2012

3. .Xiong J. 2009.Podstawy bioinformatyki. Wyd. UW, Warszawa

4. https://doi.org/10.1016/j.gpb.2015.01.006

Literatura uzupełniająca

1. Bal J. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. Warszawa: PWN; 2006.

2. Buchowicz J. Biotechnologia molekularna. Warszawa: PWN; 2006.

3. Baxevanis A.D. (red.), Ouellette B.F.F. (red.), 2004.Bioinformatyka.Podręcznik do analizy genów i białek. PWN,Warszawa.

4. Higgs P.W., Attwood T.K.2008. Bioinformatyka i ewolucja molekularna. PWN, Warszawa.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Elżbieta Heger (ostatnia modyfikacja: 27-05-2019 12:46)