SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW6a - Analiza instrumentalna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW6a - Analiza instrumentalna
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-An.in.-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Iwona Sergiel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie teoretyczne (wykład) i praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne) z wybranymi metodami instrumentalnymi wykorzystywanymi w badaniach biotechnologicznych. 

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej oraz chemii organicznej.

Zakres tematyczny

Wykład: Podział metod analitycznych. Wprowadzenie do metod spektrochemicznych. Przyrządy stosowane w spektrometrii optycznej. Cząsteczkowa spektrometria absorpcyjna w zakresie widzialnym i nadfioletowym. Spektrofotometria UV-Vis. Spektrofotometria w podczerwieni. Cząsteczkowa spektrometria fluorescencyjna. Podstawy spektroskopii atomowej. Wprowadzenie do metod chromatograficznych. Potencjometria. 

Laboratorium: Zapoznanie z budową i zasadą działania spektrofotometru UV-Vis. Ilościowe oznaczenie związków organicznych metodą spektroskopową. Wyznaczenie współczynnika molowego absorpcji oraz jego zależności od pH. Interpretacja widma IR. Zapoznanie z budową i zasadą działania spektrofluorymetru. Fluorescencja związków organicznych. Zapoznanie z budową i zasadą działania chromatografu cieczowego. Zapoznanie z budową pH -metru oraz różnych typów elektrod pomiarowych. Kalibracja pH-metru. 

Metody kształcenia

- podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej)

- praktyczna (ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem podstawowego sprzętu laboratorium chemicznego).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: ocena ze sprawdzianu w formie pisemnej, do której Student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych. Sprawdzian trwający 60 minut zawiera 4 zagadnienia. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie min. 50% możliwych do zdobycia punktów.

Laboratorium: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen z dwóch kolokwiów pisemnych (uzyskanie min. 50% możliwych do zdobycia punktów z każdego kolokwium) oraz oceny otrzymanej na koniec semestru ze sprawozdań, opisujących przeprowadzone doświadczenia laboratoryjne.

Ocena końcowa z laboratorium to średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z dwóch kolokwiów oraz oceny ze sprawozdań.

Ocena końcowa przedmiotu to średnia arytmetyczna ocen końcowych z wykładu i laboratorium.

Literatura podstawowa

[1] Szczepaniak W. Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN, Warszawa, 2005.

[2] Sikorska E. Metody fluorescencyjne w badaniach żywności. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Poznań, 2008.

[3] Bielecka - Daszkiewicz K, Milczewska K., Voelkel A. Zastosowanie metod chromatograficznych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań, 2010.

Literatura uzupełniająca

[1] Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler, Stanley R. Crouch. Podstawy chemii analitycznej Tom 2. PWN. Warszawa, 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Iwona Sergiel (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 11:49)