SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW8a - Sterowanie metabolizmem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW8a - Sterowanie metabolizmem
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-St_met-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest nabycie przez studenta wiedzy teoretycznej dotyczącej możliwości wpływania i prowadzenia procesów metabolicznych z wykorzystaniem drobnoustrojów dla otrzymywania określonych metabolitów komórkowych. Student poznaje aktualnie prowadzone najważniejsze procesy fermentacji na skalę przemysłową i ich zastosowania. W ramach zajęć laboratoryjnych student poznaje i opanowuje podstawowe techniki stosowane w badaniach nad metabolizmem drobnoustrojów , uczy się prowadzić procesy fermentacji w drobnoustrojach na przykładzie produkcji kwasu glutaminowego i lizyny oraz umie dokonać analizy otrzymanych metabolitów.

Wymagania wstępne

Znajomość mikrobiologii i biochemii metabolizmu na poziomie akademickim.

Zakres tematyczny

Wykład. Sterowanie metabolizmem - metody i zasady prowadzenia hodowli drobnoustrojów na skalę przemysłową. Biosynteza aminokwasów. Biosynteza antybiotyków. Biosynteza witamin. Oleje i polisacharydy. Kwasy organiczne. Heterologiczne systemy ekspresyjne - komórki owadzie i ssacze. Otrzymywanie i zastosowanie białek rekombinowanych.

 

Zajęcia laboratoryjne – Corynebacterium glutamicum jako organizm modelowy w produkcji kwasu glutaminowego oraz lizyny drogą fermentacji. Otrzymywanie oraz identyfikacja produktów.

 

Metody kształcenia

- podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej),
- praktyczna (ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem technik stosowanych w hodowli drobnoustrojów  jako producentów oraz identyfikacji metabolitów).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - kolokwium, do którego student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń, przeprowadzony w formie pisemnej. Egzamin trwający 60 minut zawiera około 25 pytań otwartych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie 60% punktów z 50 możliwych do zdobycia. ćwiczenia: obecność na zajęciach, poprawne wykonanie doświadczeń laboratoryjnych i pozytywne zaliczenie 3 kolokwiów.

Literatura podstawowa

[1] Podstawy Biotechnologii. Red. C. Ratledge, B. Kristiansen, PWN Warszawa 2011

[2] Mikrobiologia Techniczna. Mikrorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności. Red. Z. Libudzisz, K. Kowal, Z. Żakowska, PWN Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

[1] Podstawy mikrobiologii przemysłowej. Ćwiczenia laboratoryjne. H Cieśliński, P. Filipkowski, J. Kur, A. Las, M. Wanarska

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 12:30)