SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW10a - Zarządzanie jakością w biotechnologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW10a - Zarządzanie jakością w biotechnologii
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-zarz.j.-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Dżamila Bogusławska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z normami  w aspekcie zarządzania jednostką organizacyjną, rolą laboratoriów badawczych w biotechnologii żywności oraz trendami w rozwoju gospodarczym z uwzględnieniem transferu wiedzy, zarządzania wiedzą, rozwoju innowacyjności, personalizacji w systemach zarządzania jakością

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu biotechnologii.

Zakres tematyczny

Wykład Zdefiniowanie podstawowych pojęć na temat zasad zarządzania jakością. Rozwój wiedzy na temat zasad zarządzania jakością. Normalizacja w działaniach projakościowych. Normy serii ISO 9000. Dobra Praktyka Produkcyjna, Dobra Praktyka Higieniczna, Dobra Praktyka Laboratoryjna, System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, Kompleksowe Zarządzanie Jakością; normy jakości PN-EN ISO; systemy jakości. System zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie – normy ISO. Koncepcja Total Quality Management. Wybrane branżowe standardy zarządzania jakością. Rola laboratoriów badawczych w biotechnologii. Analiza zagadnień związanych z umiejętnością definiowania i wyjaśnienia podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem laboratorium z wdrożonym systemem jakości, a także znajomość wymagań organizacyjno-prawnych dla laboratorium akredytowanego. Perspektywy rozwoju systemów zarządzania jakością.

Laboratorium Pogadanka z dyskusją na temat praktycznych wytycznych dotyczących stosowanych norm zarządzania jakością. Opracowanie projektu standardów zarządzania biotechnologicznym procesem produkcyjnym. Opracowanie projektu standardów zarządzania laboratorium biotechnologicznym

Metody kształcenia

Wykład metoda podająca: wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,

Laboratorium  metoda podająca: pogadanka z dyskusją na temat praktycznych wytycznych dotyczących stosowanych norm zarządzania jakością , metoda praktyczna: opracowanie projektu standardów zarządzania laboratorium biotechnologicznym/ biotechnologicznym procesem produkcyjnym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z pisemnego zaliczenia.  Do zaliczenia pracy pisemnej  konieczne jest uzyskanie minimum 50% punktów.

Laboratorium warunkiem zaliczenia jest zaangażowanie w rozwiązanie zadań problemowych przewidzianych na zajęciach, udział w dyskusji,  samodzielnie przygotowanie opracowanie projektu standardów zarządzania laboratorium biotechnologicznym/ biotechnologicznym procesem produkcyjnym.

Literatura podstawowa

 1. Hamrol A. Zarządzanie i inżynieria jakości, PWN, Warszawa 2018
 2. Olszewski A. Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym, WNT, Warszawa, 2014
 3. Hamrol A. Zarządznie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

 1. Jongen W. M. F., Luning P. A., Marcelis W. J. Zarządzanie jakością żywności WNT, Warszawa, 2005

 2. Łunarski J. Zarządzanie jakością WNT, Warszawa, 2012

 3. Czyż-Gwiazda E., Lisiecka K., Lisiecka-Biełanowicz M. Kompetencje w certyfikowaniu i audytowaniu systemów zarządzania jakością produktów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017

 4. Bieżące ustawy i Polskie Normy.

   

   

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dżamila Bogusławska (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 10:14)