SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW10b - Biotechnologiczne aspekty produkcji i zastosowania biokonserwantów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW10b - Biotechnologiczne aspekty produkcji i zastosowania biokonserwantów
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-biotech.-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dżamila Bogusławska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z produkcją i zastosowaniem biokonserwantów w procesach biotechnologicznych, mechanizmami działania biokonserwantów, charakterystyką organizmów wrażliwych na stosowane biokonserwanty z uwzględnieniem bezpieczeństwa ich stosowania. 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu biochemii, mikrobiologii i biotechnologii.

Zakres tematyczny

Wykład Rys historyczny w produkcji i zastosowaniu biokonserwantów. Rodzaje biokonserwantów. Mechanizm działania niektórych bakteriocyn. Realizacji procesów i operacji biotechnologicznych z wykorzystaniem biokonserwantów. Produkcja bakteriocyn. Bakteriocyny najczęściej wykorzystywane w technologii żywności i produkcji pasz. Metabolity grzybobójcze w produkcji żywności (cykliczne dwupeptydy, kwas ftalanowy). Zastosowanie biokonserwantów w kosmetologii. Nowa generacja opakowań ograniczających wzrost mikroorganizmów z wykorzystaniem biokonserwantów. Przeciwnowotworowe działanie bakteriocyn. Bezpieczeństwo stosowania i skutki uboczne stosowania biokonserwantów żywności. Wpływ zastosowania biokonserwantów na wzrost bakterii w tym probiotycznych stosowanych w produkcji jogurtów i serów oraz niektórych wędlin. Wpływ takich czynników jak pH, temperatura, światło, tlenki, metale ciężkie na stabilność bakteriocyn. Specyfikacja biokonserwantów dopuszczonych do stosowania w Polsce. Nowoczesne trendy w produkcji i zastosowaniu biokonserwantów.

Laboratorium Produkcja bakteriocyn przez wybrane szczepy paciorkowców mlekowych i analiza ich specyficzności na wybrane organizmy. Opracowanie wytycznych służących do przygotowania bioreaktora i pożywki hodowlanej do hodowli szczepów produkujących bakteriocyny. Hodowla ciągła i okresowa. Przygotowanie inoculum do właściwych hodowli doświadczalnych. Analiza wpływu temperatury i pH końcowego pożywki hodowlanej na produkcję i aktywność bakteriocyn Analiza wpływu składników pożywki hodowlanej na produkcję i aktywność bakteriocyn

Metody kształcenia

Wykład metoda podająca: wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,

Laboratorium metoda podająca: pogadanka i dyskusja na temat stosowanych metod analitycznych służących ocenie efektywności zastosowania biokonserwantów, - metoda praktyczna : laboratoryjna; praca analityczna z wykorzystaniem wybranych metod oceny jakości i specyficzności działania biokonserwantów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład  warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy zaliczeniowej, do której student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia ćwiczeń. Zaliczenie pisemne trwające 60 minut zawiera 3 otwarte pytania. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie minimum 50% punktów.

Laboratorium warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywny udział w realizacji zadań problemowych omawianych na zajęciach; uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium (konieczne jest uzyskanie 50% punktów) oraz przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

 

Literatura podstawowa

  1.  Bednarski AW Biotechnologia żywności  Wydawnictwo  WNT, Warszawa, 2017
  2.  Adamczak M, Bednarski W., Fiedurek J Podstawy biotechnologii przemysłowej, PWN, Warszawa, 2018
  3. Kowal K, Krystyna Kowal, Libudzisz Z, Żakowska Z Mikrobiologia techniczna tom 1/2. PWN, Warszawa, 2018

 

 

Literatura uzupełniająca

  1. Wybrane artykuły naukowe w języku polskim i angielskim
  2. Bednarski W., Reps A. (red.) Biotechnologia żywności. Wyd. WNT, Warszawa. 2003
  3. Leśniak W: Biotechnologia żywności. Procesy fermentacji i biomasy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002
  4. Malepszy S. (red.) Biotechnologia roślin. Wyd. PWN, Warszawa. 2009
  5. Zwierzchowski L., Jaszczak K., Modliński J.A. (red.) Biotechnologia zwierząt. Wyd. PWN, Warszawa. 1997
  6. Chmiel A. Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. Wyd. PWN, Warszawa. 1998

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dżamila Bogusławska (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 10:23)