SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW11b - Identyfikacja osobnicza z wykorzystaniem msDNA - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW11b - Identyfikacja osobnicza z wykorzystaniem msDNA
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-iden.os.-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Renata Grochowalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z genetyczną metodą identyfikacji osobniczej za pomocą mikrosatelitarnego DNA.

 

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych wiadomości z zakresu  biochemii, genetyki klasycznej.

Zakres tematyczny

Laboratorium 15h (5 zajęć po 3h):

  1. Zajęcia wstępne. Podział na grupy, zapoznanie z metodykami. Przygotowanie odczynników. Omówienie zastosowań msDNA w profilowaniu genetycznym (3h).

2.      Praktyczne wykorzystanie loci msDNA w identyfikacji genetycznej osobników na przykładzie nocka dużego. Izolacja DNA z błony lotnej nocka dużego (3h).

3.      Detekcja DNA na żelu. PCR z użyciem starterów A8 (3h).

4.      PCR z użyciem starterów B22 (3h).

  1. Detekcja na żelu. Omówienie wyników. Kolokwium (3h).

Metody kształcenia

Laboratoria - metody podające (pogadanka), metoda praktyczna (laboratoryjna, prezentacja multimedialna).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach, uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów (pytania zamknięte i otwarte), samodzielnie opracowanych sprawozdań i/lub prezentacji multimedialnej. W celu uzyskania oceny dostatecznej za kolokwia i sprawozdania/prezentacje konieczne jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

Literatura podstawowa

1. J.C.Avise (2008) Markery molekularne, historia naturalna, ewolucja. WUW, Warszawa       

2. J. R. Freeland (2008) Ekologia molekularna. PWN, Warszawa

3.  M. Pilot, R. Rutkowski, A. Malewska, T. Malewski (2005) Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych. MIZ

4.   S.B.Primose (1999) Zasady analizy genomu. WT, Warszawa

Literatura uzupełniająca

1.        Artykuły w periodykach z zakresu genetyki i zoologii.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 20:01)