SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW14a - Innowacje w ochronie roślin - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW14a - Innowacje w ochronie roślin
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-In.oś-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dmytro Iakushenko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami ochrony rzadkich i ginących gatunków roślin metodami kultur in vitro

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu biologii roślin.

Zakres tematyczny

Specjalistyczne wyposażenie i pożywki. Embriogeneza somatyczna. Kultura merystemów. Mikrorozmnażanie kulturami pąków wierzchołkowych oraz bocznych. Kultura organów roślinnych. Kultura zarodków. Namnażanie i ukorzenianie. Przenoszenie do środowiska naturalnego. Zagadnienia genetyki populacji a rozmnażanie in vitro

Metody kształcenia

Metody kierowania samodzielną pracą studenta (doświadczenia w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych, obserwacje), metody podające (wykład informacyjny w formie prezentacji multimedialnej)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie pisemnego kolokwium obejmującego treści zajęć (20 pytań, ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów) oraz aktywności na zajęciach.

Literatura podstawowa

Skucińska B. (red.) 2008. Przewodnik do ćwiczeń z roślinnych kultur in vitro. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, Kraków.

Malepszy S. 2004. Biotechnologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dmytro Iakushenko (ostatnia modyfikacja: 17-05-2019 11:04)