SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW14b - Biologia podstawowych roślin i grzybów laboratoryjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW14b - Biologia podstawowych roślin i grzybów laboratoryjnych
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-Biol.roś-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dmytro Iakushenko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom biologicznych osobliwości podstawowych roślin i grzybów, wykorzystywanych w laboratoryjnych badaniach naukowych i w przemyśle. 

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu biologii i systematyki roślin na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Podstawowa wiedza o budowie i funkcjonowaniu organizmów roślinnych. Szczegółowa charakterystyka biologii wybranych roślin, używanych w badaniach naukowych i przemyśle (z uwzględnieniem taksonomii, osobliwości biochemicznych, fizjologicznych, cykli rozwoju i wymagań środowiskowych): Arabidopsis thaliana, rzepak, ziemniak, pomidor, tytoń, soja, kukurydza, ryż, pszenica. Grzyby w biotechnologii: drożdże, pieczarka, pędzlak.

Metody kształcenia

Metody kierowania samodzielną pracą studenta (doświadczenia w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych, obserwacje), metody podające (wykład informacyjny w formie prezentacji multimedialnej), 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie pisemnego kolokwium obejmującego treści zajęć (20 pytań, ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów) oraz aktywności na zajęciach.

Literatura podstawowa

Lack A.J., Evans D.E. 2003. Biologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kopcewicz J. 2012. Podstawy biologii roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Malepszy S. 2001. Biotechnologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dmytro Iakushenko (ostatnia modyfikacja: 17-05-2019 11:11)