SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW15a - Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW15a - Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-Chem.bioa.-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Agnieszka Mirończyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie spektrum substancji o praktycznym znaczeniu kosmetycznym. Zapoznanie studentów z mechanizmami działania wybranych związków, metodami ich otrzymywania, analizowania i bezpiecznego stosowania, ze szczególnym uwzględnieniem środków biologicznie czynnych.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotów: chemia ogólna i nieorganiczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, biofizyka.

Zakres tematyczny

Wykłady: rys historyczny, kosmeceutyki - wady i zalety. Budowa i funkcja warstwy rogowej naskórka. Procesy zachodzące w warstwie rogowej naskórka. Podział i charakterystyka poszczególnych typów skóry. Typy substancji stosowanych w kosmetyce. Pierwiastki i związki chemiczne stosowane w kosmetyce. Substancje biologicznie czynne – m.in. witaminy. Substancje pochodzenia mineralnego, woski. Substancje zapachowe (naturalne i syntetyczne). Rośliny jako kosmeceutyki (w tym zioła). Peptydy i białka jako środki o działaniu leczniczym. Antyoksydanty. Substancje przeciwdrobnoustrojowe – konserwanty. Filtry przeciwsłoneczne. Emulsje kosmetyczne. Emulgatory i stabilizatory. Ograniczenia stosowania surowców i półproduktów w kosmetyce. Wytyczne wprowadzania do obrotu wyrobów kosmetycznych.

Laboratorium: nabycie i opanowanie niezbędnych umiejętności praktycznych związanych z preparatyką preparatów roślinnych i kosmetyków. Zastosowanie metod analitycznych do identyfikacji oraz oznaczania wybranych składników kosmetycznych.

Metody kształcenia

wykład – podająca - w formie prezentacji multimedialnej, zajęcia laboratoryjne – praktyczna z wykorzystanie sprzętu laboratorium chemicznego oraz  w formie pogadanki problemowej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – ocena z pisemnego kolokwium w formie pytań otwartych (3 zagadnienia); czas trwania 1 h. Pozytywną ocenę uzyskuje student po udzieleniu 50 % poprawnych odpowiedzi. Ocena za przygotowanie i zaprezentowanie referatu na zadany temat. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych.

Ćwiczenia laboratoryjne - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Ocenie podlegają: 2 testy sprawdzające wiedzę (ocena pozytywna powyżej 55 % uzyskanych punktów), sprawozdania oraz umiejętności praktyczne studenta. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych (po 50% z części wykładowej i laboratoryjnej).

Literatura podstawowa

1. Marzec A. Chemia kosmetyków. Dom Organizatora TNOiK, Toruń, 2009.

2. Molski M. Chemia piękna. PWN, Warszawa, 2009.

3. Marzec A. Chemia nowoczesnych kosmetyków. Dom Organizatora TNOiK, Toruń, 2010.

4. Seńczuk W. Toksykologia współczesna. PZWL, 2005.

5. Vogel A.J. Preparatyka organiczna. PWN, Warszawa, 2018.

Literatura uzupełniająca

1. Wołosik K., Knaś M., Niczyporuk M. Fitokosmetologia. MedPh, Wrocław, 2012.

2. Bartyzel A., Makarska-Białokoz M. Chemia bionieorganiczna w ćwiczeniach laboratoryjnych. Wydawnictwo UMCS, Poznań, 2013.

3. Sarbak Z., Jachymska-Sarbak B., Sarbak A. Chemia w kosmetyce i kosmetologii. MedPh, Wrocław, 2013.

4. R. Glinka, M. Glinka. Receptura kosmetyczna z elementami kosmetologii. MA, Łódź, 2008.

5. Manahan Stanley E. Toksykologia środowiska. PWN, Warszawa, 2018.

6.  Szczepaniak W. Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN, Warszawa, 2019

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Agnieszka Mirończyk (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 21:42)