SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW15b - Kontrola i certyfikacja produktów ekologicznych i regionalnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW15b - Kontrola i certyfikacja produktów ekologicznych i regionalnych
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-Kon.prod.-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Iwona Sergiel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z produktami ekologicznymi i regionalnymi oraz z zasadami ich kontroli i certyfikacji z uwzględnieniem strategii marketingowych.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu biotechnologii i analizy statystycznej.

Zakres tematyczny

Wykład: Popyt na żywność ekologiczną. Jakość żywności ekologicznej. Regulacje prawne dotyczące rolnictwa ekologicznego. Produkty regionalne. Systemy kontroli i certyfikacji. Strategia wyróżniania się według tożsamości regionalnej na rynku produktów żywnościowych. Budowanie jakości na podstawie tradycji, autentyczności i ekologicznego charakteru produktu. Charakterystyka kanałów dystrybucji produktów regionalnych i ekologicznych. 

Laboratorium: Charakterystyka produktów regionalnych i ekologicznych, pochodzących z województwa lubuskiego. Analiza oznaczeń certyfikacyjnych. Wpływ wybranych czynników demograficznych i dochodowych na konsumpcję produktów regionalnych i ekologicznych. Wpływ wybranych postaw konsumentów na częstość zakupu produktów regionalnych i ekologicznych (analiza na podstawie badań ankietowych). Strategie marketingowe firm wyspecjalizowanych w dystrybucji regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych (studium przypadku). Analiza formularzy wniosków niezbędnych przy certyfikacji produktów ekologicznych i regionalnych.

Metody kształcenia

- podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej)

- praktyczna (ćwiczenia warsztatowe - praca indywidualna/prezentacja produktu, referat; praca zespołowa/studium przypadku, analiza ankiet, dyskusja).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: ocena ze sprawdzianu w formie pisemnej, do której Student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych. Sprawdzian trwający 45 minut zawiera 3 zagadnienia. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie min. 50% możliwych do zdobycia punktów.

Laboratorium: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen uzyskanych z prezentacji produktu regionalnego/ekologicznego oraz z pracy zespołowej związanej z tematem certyfikacji produktów żywnościowych (analizy ankiet, formularzy wniosków, studium przypadku). 

Ocena końcowa przedmiotu to średnia arytmetyczna wszystkich zajęć składających się na przedmiot (wykład i laboratorium).

Literatura podstawowa

[1] Kwasek M. (red.naukowa). Brzostek-Kasprzak B., Obiedzińska A., Obiedziński Mieczysław. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Żywność ekologiczna - regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa, 2013. 

[2] Bryła P. Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych. Perspektywa sprzedawcy i konsumenta. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 2015.

Literatura uzupełniająca

http://www.minrol.gov.pl/  - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (lista produktów regionalnych i ekologicznych)

www.ksow.pl - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (informacje dotyczące produktów regionalnych i tradycyjnych)

http://www.lubuskieprodukty.pl/ - lista produktów regionalnych i ekologicznych z województwa lubuskiego

http://certyfikacja.co/ - informacja na temat etapów certyfikacji produktu żywnościowego

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Iwona Sergiel (ostatnia modyfikacja: 09-05-2019 10:42)