SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biotechnologia ogólna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biotechnologia ogólna
Kod przedmiotu 13.4-WB-BTP-Bt.og-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Andrzej Jurkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie podstawowych procesów biotechnologicznych, parametrów działania urządzeń potrzebnych do ich prowadzenia.

Wymagania wstępne

Podstawy biotechnologii, chemii, fizyki.

Zakres tematyczny

Wykład. Zalety procesów biotechnologicznych. Rodzaje bioprocesów: biosynteza, biotransforacja, biohydroliza, fermentacja, bioługowanie, biodegradacja. Reaktory: rodzaje, zasady działania, wymagania. Kryteria zmiany skali procesów biotechnologicznych. Przetwarzanie surowców roślinnych i zwierzęcych. Technologie fermentacyjne. Metody wydzielania produktów biotechnologicznych.
Laboratorium. Wykorzystanie enzymów do procesów biotransformacjii. Zastosowanie technologii fermentacyjnych w procesach produkcji żywności z surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz składników i dodatków do żywności. Kultury starterowe i preparaty enzymatyczne. Procesy enzymatyczne stosowane w biotechnologicznej obróbce składników żywności.

Metody kształcenia

-podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej)
-praktyczna (ćwiczenia laboratoryjne w formie doświadczeń z wykorzystaniem sprzętu i urządzeń w pracowni biotechnologii)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie w formie pisemnej (5 pytań, 60 min., ocena pozytywna - min. 60% punktów).
Laboratorium – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawozdań ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz napisanie kolokwium zaliczeniowego (5 pytań, 60 min., ocena pozytywna - min. 60% punktów).

Literatura podstawowa

[1] Chmiel A.: Biotechnologia . Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, PWN, Warszawa 1998.
[2] Tabiś B., Grzywacz R.: Procesy i reaktory biochemiczne, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1993.
[3] Twardowski T.: Korzyści, oczekiwania, dylematy biotechnologii, Edytor Poznań, Poznań 2001.
[4] Bednarski W., Reps A.: Biotechnologia żywności, WNT, Warszawa 2001.
[5] Russel S.: Biotechnologia, PWN, Warszawa 1990.

Literatura uzupełniająca

[1] Fiedurek J.: Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych, Wyd. UMCS, Lublin 2004.
[2] Buchowicz J.: Biotechnologia molekularna, PWN, Warszawa 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Andrzej Jurkowski (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 11:26)