SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW4b - Biotechnologiczne wykorzystanie drożdży - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW4b - Biotechnologiczne wykorzystanie drożdży
Kod przedmiotu 13.4-WB-BTP-BT.dr-S19
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Andrzej Jurkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z tematyką biotechnologicznego wykorzystania drożdży.

Wymagania wstępne

Podstawy biologii, biotechnologii, chemii.

Zakres tematyczny

Charakterystyka drożdży. Szczepy drożdży o znaczeniu przemysłowym. Metabolizm drożdży. Zastosowania drożdży w procesach biotechnologicznych.Produkcja fermentowanych produktów alkoholowych. Identyfikacja i różnicowanie szczepów przemysłowych.Różnicowanie fenotypowe i genetyczne drożdży. Doskonalenie szczepów przemysłowych.

Metody kształcenia

Podająca (wykład)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie w formie pisemnej. Pięć pytań otwartych - 60 minut. Pozytywny wynik - uzyskanie minimum 60% pkt.

Literatura podstawowa

1. Gniewosz M., Lipińska E. Zastosowanie wybranych drobnoustrojów w biotechnologii żywności. 2013, Wyd SGGW

2. Libudzisz Z. red, Mikrobiologia techniczna t.1 i 2. Wyd. PWN 2019

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Andrzej Jurkowski (ostatnia modyfikacja: 31-05-2019 12:07)